Terugblik raadsvergadering September 2022

Nieuws uit de VVD-fractie 

September 2022

·        In de extra raadsvergadering van 19 september heeft de raad afscheid genomen van burgemeester Ellen van Selm. Na zittingsperiode van 8 jaar in Opsterland wordt zij burgemeester van de fusiegemeente Purmerend. De VVD-fractie heeft haar bedankt voor de plezierige samenwerking en wenst haar veel wijsheid, succes en plezier toe in Purmerend.

·        - De VVD-fractie heeft een amendement en een motie mee ingediend om een aantal belangrijke en constructieve stappen te kunnen zetten in het dossier van de Skans. Enerzijds wordt er een locatieonderzoek uitgevoerd waarbij ruimtelijk de mogelijkheden op een rij worden gezet, anderzijds organiseren we een raadsconferentie waarin wij als raad inhoudelijke en financiele kaders gaan stellen. Op die manier is duidelijk waar het vervolg van het project aan moet voldoen en voorkomen we teleurstellingen halverwege of op het eind. De raad pakt hiermee duidelijk de regie terug van het college. Als VVD vinden we naast de ‘wat en waar moet de Skans gebouwd worden’ en ‘wat mag het kosten’ het ook belangrijk om het niet vanuit de raadszaal of het gemeentehuis in Beetsterzwaag te bedenken, maar om juist ook de huidige en toekomstige gebruikers van de huidige Skans een belangrijke stem te geven.

·        - Het raadsvoorstel over de nieuwe verordening leerlingenvervoer kon op steun van de VVD-fractie rekenen, mede door de aanvulling van de wethouder dat ieder kind dat speciaal onderwijs nodig heeft gebruik kan (blijven) maken van het leerlingenvervoer.

·        - Een start bestemmingplanprocedure Luxwoude aan de Wijngaarden kreeg unanieme steun van de raad. Het betreft een Ruimte voor Ruimte regeling. De VVD-fractie heeft opgemerkt dat een procedure van ruim 5 jaar eigenlijk veel te lang duurt en dat de criteria van de regeling veel lager zouden moeten zijn zodat meer kleinere ex veestallen hier gebruik van kunnen maken.

·         - Unaniem was de raad met het instemmen met de Nota van Uitgangspunten Heawei 38 en  44 te Tijnje. Het betreft een verplaatsing van een veetransportbedrijf. Op de nieuwe locatie kan het moderne bedrijf voldoen aan de hoge EU- eisen die gelden voor dergelijke bedrijven.

·        - Unaniem was de raad met instemmen van Nota van Uitgangspunten voor de voorgenomen bouw van vijf appartementen aan de Weibuorren te Ureterp. Mooi dat er extra woningen worden bijgebouwd in Ureterp!

·        - De raad heeft unaniem ingestemd met verkorten van bestemmingsplanprocedures door de niet wettelijk voorgeschreven inspraak procedure te laten vervallen. Hiermee kan tijdwinst in de procedure worden verkregen.

·        - We hebben eveneens ingestemd met een motie waarin het college wordt opgeroepen om de  vindbaarheid van subsidies en tegemoetkomingen voor burgers en ondernemers op de gemeentelijke website te verbeteren.

·        - Ook hebben we ingestemd met een motie waardoor er een monumentenlijst gaat komen voor de historische panden van Opsterland. Als VVD-fractie was voor ons een voorwaarde dat een woning of  pand alleen op de monumentenlijst kan komen te staan als de eigenaar hiermee instemt.

·        - De VVD-fractie heeft ingestemd met een motie waarin inwoners (ook bedrijven) een beroep kunnen doen op extra financiële ondersteuning als gevolg van de hoge energiekosten. Tevens kunnen zij een gratis bezoek van een energiecoach krijgen om het energieverbruik te monitoren of zo mogelijk te verminderen.


De VVD-fractie

Wanda Geertsma en Hielke de Vries