Terugblik raadsvergadering Juli 2022

Nieuws uit de VVD-fractie

Juli 2022


- De algemene beschouwingen van de VVD-fractie op de perspectiefbrief 2022 zijn hieronder als bijlage bijgevoegd.

- De VVD-fractie heeft een amendement mee ingediend om de voorgestelde uitbreiding van het ambtenaren apperaat te beperken. Het voorstel is om bij de begroting 2023 met een beter onderbouwd voorstel te komen rekening houdend met de zorgelijke vooruitzichten resultaten meerjarenbegroting. Geen meerderheid raad.

- De VVD-fractie was mede-indiener van een amendement om de exploitant van Sportcentrum Kortezwaag te compenseren voor exploitatieverliezen van de afgelopen 15 jaren. Hiervoor zal een onafhankelijk accountantsbureau de werkelijke compensatie berekenen waar beide partijen (gemeente en exploitant) zich aan zullen committeren. De VVD-fractie vindt bovendien dat de raad onvolledig is geïnformeerd over deze jarenlang slepende kwestie. De raad stemde unaniem met een aangepast amendement waarin coalitie en oppositie elkaar in konden vinden.

De motie van mede-indiener VVD voor een eenvoudiger en goedkopere procedure voor de realisatie van kleine windmolens (max ashoogte 15 meter Groninger-model) kreeg een meerderheid in de raad.

- De motie van mede-indiener VVD om een urenadministratie in te richten voor projecten groter dan € 0.5 miljoen kreeg een meerderheid raad.

- De motie van mede-indiener VVD kreeg ook een meerderheid raad om de openingstijden bij de Milieustraat Gorredijk kostenneutraal tot 15.00 uur te verlengen.

- De motie van mede-indiener VVD kreeg ook een meerderheid om tussen vaststelling begroting en de jaarstukken verantwoording, de raad tussentijds te informeren over te rapporteren zodat er mogelijkheid is tot inzicht en bijsturing.

- De VVD-fractie heeft voor een aangenomen motie gestemd eenmalig het dorpsbudget voor Plaatselijk Belangen met 20% te verhogen voor 2022.

- Een motie van VVD en CDA kreeg ruime meerderheid met het verzoek aan het college zich te verzetten tegen het te forse stikstofreductieplan van het kabinet. Opsterland kent drie Natura-2000 gebieden en daardoor zou de landbouw volgens de stikstofplannen in de gemeente bijna decimeren. Het kabinet wil de plannen vooral door onteigening van boerenbedrijven realiseren. De raad spreekt zich uit meer heil te zien reductie van de stikstof emissie in innovatie en onder andere vrijwillige opkoop. Bovendien zouden feitelijke meetgegevens in de Natura 2000-gebieden meer draagvlak creëren dan de Aerius rekenmodellen.
 
Fractie VVD

Wanda Geertsma en Hielke de Vries