Reactie op het nieuwe coalitieakkoord - Juni 2022

Nieuws uit de VVD-fractie 

Juni 2022Reactie fractievoorzitter Wanda Geertsema op het coalitieakkoord 2022-2026

Felicitaties aan de partijen dat het hen is gelukt om met elkaar dit coalitieakkoord vorm te geven. De titel en het overgrote gedeelte van het akkoord spreekt ons aan. Voor ons als VVD zijn, verantwoordelijkheid nemen, vrijheid geven aan inwoners en ondernemers om initiatieven te ontplooien en een oog hebben voor de toekomstige generatie belangrijke kernwaarden. En die vinden we ruimschoots terug in het coalitieakkoord.  Alhoewel het gaat de komende vier jaar om de daadkracht en de werkelijke invulling en uitvoering. We lezen verheugd dat er een aantal van onze concrete punten uit ons verkiezingsprogramma bijna letterlijk terug zijn te lezen in het akkoord, zoals: geen verhoging van de OZB, het realiseren van een loket voor ondernemers en het meer inzetten op handhaving in de dorpen en buurten.

Het feit dat het duidelijk een akkoord op hoofdlijnen en dat niet alles voor de komende vier jaar is dicht getimmerd, getuigd van realisme en geeft ruimte voor andere partijen en de mienskip om mee te denken en invloed te hebben op het beleid. 

Daarvoor is het noodzakelijk dat de raad dualistisch blijft acteren. Want deze coalitie heeft er immers ook bewust voor gekozen om met een ruime meerderheid van start te gaan. We roepen dan ook de coalitiepartijen op om hun eigen geluid te blijven horen. Wees positief kritisch op het college en vorm je eigen mening voordat je het tegen je eigen wethouder aanhoudt. Zorg als raadslid voor een frisse blik van buiten de gemeentelijke organisatie, vanuit de mienskip, want daar is waar wij als raad voor staan en dat moet gehoord en ingebracht worden. Daar wordt naar onze mening de besluitvorming alleen maar beter van.

Terecht wordt in het coalitieakkoord de landbouw genoemd. Deze sector staat voor een enorme opgave om de stikstofcrisis aan te kunnen. Landbouw en de diverse landschappen zijn de parels van onze gemeente. Opsterland kent drie Natura 2000-gebieden en als gevolg daarvan zal met Gebiedsgerichte Aanpak de gemeente Opsterland met boeren en andere ondernemers diverse keuzes en innovaties de 50 % reductie van de stikstofemissie in 2030 te kunnen halen.