Terugblik raadsvergadering December 2021

 

Nieuws uit de VVD-fractie  - december 2021

·       In de raadsvergadering van 13 december heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college over een onderzoek van de provincie Fryslân wat de invloed is van stikstofemissie in de Bakkeveense Duinen. Er is gebruik gemaakt van het Aerius rekenmodel ipv. feitelijke metingen. Het onderzoek leverde op dat de uitkoop van één boerderij maar marginaal effect zou hebben op de verlaging van de stikstofemissie.

·       Bij de vaststelling van de Transitievisie Warmte is de VVD-fractie akkoord. Het blijft zorgelijk dat de netverzwaring om de zon- en windenergie voldoende te kunnen distribueren ernstig te kort schiet. Het gevaar is dat de afspraken en doelen in de RES (Regionale Energie Strategie) niet kunnen worden gehaald. Mede door de hoge energieprijzen en verbeterde technieken blijken monomestvergisters  goede opbrengsten te halen in de productie van Groengas. De stikstof en methaanemissie nemen fors af en kunnen daardoor onder andere een antwoord zijn op de zware criteria voor veehouderijbedrijven die dicht tegen Natura 2000 gebieden liggen.

·       Het college heeft mede op aandringen van de VVD-fractie toegezegd dat bij wijzigingen in het systeem en frequentie van het ophalen van huisvuil altijd eerst naar de mening van de raad zal worden gevraagd.

·       De VVD-fractie heeft het initiatief genomen in een unaniem (!) aangenomen motie waarin het college wordt opgedragen om met een externe deskundige (bij voorkeur in overeenstemming met initiatiefgroep Kortezwaag) de praktische werking van het Stichtingsmodel in beeld te brengen en daarbij specifiek aandacht te geven aan de informele rol en invloed van de gemeente. Het resultaat van de externe toetsing zal mee moeten worden genomen in het advies van het college aan de raad in het raadsvoorstel te behandelen in de orienterende raadsbijeenkomst d.d. 31-01-2022 en in de besluitvormende raadsvergadering op 14-02-2022.

De VVD-fractie wenst iedereen prettige kerstdagen en een gezond nieuwjaar 2022!

Wanda Geertsma

Hielke de Vries