Terugblik raadsvergadering September 2021

Nieuws uit de VVD-fractie - september 2021

In augustus hebben we het politieke werk na vier weken zomerreces weer opgepakt, en zijn aan de slag gegaan met onder andere de volgende zaken: 

-    De VVD-fractie heeft bij het Rekenkamer rapport over Schuldhulpverlening bijzonder aandacht gevraagd voor de positie van Opsterlandse inwoners, ondernemers en MKB als schuldeisers. Zij kunnen zelf in de problemen komen als hun schuldenaren niet betalen. Dit is onderbelicht gebleven in het onderzoeksrapport, maar is heel belangrijk dat we ook voldoende oog hebben voor deze groep Opsterlanders! Voorts heeft de VVD-fractie gepleit voor specifiek beleid om te voorkomen dat kinderen het dupe worden van financiĆ«le keuzes van hun ouders. De aanbeveling van de Rekenkamer om hiervoor specifiek beleid te maken en extra aandacht aan te schenken onderstrepen we volkomen en zal worden uitgevoerd door het college.


-    De VVD-fractie heeft in augustus schriftelijke vragen gesteld aan het college over de verspreiding van het (voor koeien en paarden zeer giftige) Jacobskruiskruid, vanuit bermen op weilanden. Kan met een intelligent maatschema om de biodiversiteit niet in de weg te staan, verdere verspreiding van Jacobskruiskruid naar weilanden worden voorkomen ?


-    De VVD-fractie heeft ook schriftelijke vragen gesteld over extreme droogte en regenbuien. We hebben daar helaas allemaal deze zomer de gevolgen van gezien in onder andere Limburg met de heftige wateroverlast. Dat kan ook in Opsterland gebeuren, en met onze uitgestrekte bos- en natuurgebieden kan een brand snel uitgroeien tot een grote bedreiging voor mens en dier. De vraag die wij hebben gesteld is of er door de gemeente al is nagedacht over een calamiteiten of evacuatieplan. Zo zijn we voorbereid enkunnen we bij brand of zware regenbuien snel maatregelen nemen om schade aan mens en dier, huizen of bedrijven te voorkomen. 

           

            De VVD-fractie

            Wanda Geertsma 

            Hielke de Vries