Algemene beschouwing - Perspectiefbrief 2022

Beste inwoners van Opsterland, voorzitter, gemeenteraad, college,   

 

In Opsterland zijn we er voor elkaar in tijden van crisis. De afgelopen periode hebben we dit kunnen ervaren. Een mooi voorbeeld: De ondernemersverenigingen uit Gorredijk sloegen de handen ineen voor ondernemers die het slachtoffer dreigden te worden van de coronacrisis. Inwoners, ondernemers en verenigingen droegen bij met sponsoracties en bijdragen.

 

Deze veerkracht laten we in Opsterland al eeuwen zien, zoals eind 19e eeuw toen de turfwinning verdween en er vervolgens weer nieuwe industrieën met werk kwamen. En alhoewel door de coronacrisis onze inwoners en ondernemers soms hard geraakt zijn, gaan we er dankzij een combinatie van hard werken, nuchterheid en veerkracht weer bovenop komen. De perspectiefbrief maakt duidelijk dat we dit ook de komende jaren nog hard nodig zullen hebben. We willen daarom aan de hand van een viertal thema’s vooruitkijken, naar de uitdagingen van de komende jaren.

 

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu alleen woont in Ureterp, samenwoont met je partner in Frieschepalen of met kinderen in Terwispel; de woningnood in Opsterland is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. Als VVD Opsterland willen we dat er veel sneller dan nu het geval is woningen bijgebouwd gaan worden, zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan blijven wonen. De procedures bij de gemeente moeten korter! Nu mag alleen in (de grote dorpen) Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp worden bijgebouwd. Wij vinden dat niet terecht, wat ons betreft komen er ook in de overige, kleinere dorpen van Opsterland meer woningen bij.

 

Een bloeiende lokale economie

Juist de lokale ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. Ondernemers horen steun en ruimte te krijgen van de gemeente, dat wordt door de ondernemers nu niet altijd zo gevoeld. We blijven ons hier hard voor maken, want er is nog steeds verbetering nodig. We willen toe naar een gemeente die snel en duidelijk antwoord geeft en meedenkt in oplossingen voor ondernemers. Laten we niet vergeten: een gezonde middenstand is van groot belang voor de leefbaarheid van een dorp!

 

Prettig leven en werken

Werk is van groot belang, het zorgt voor contact, zelfstandigheid en eigenwaarde. De gemeente moet er zijn voor die mensen die werk verliezen en hen helpen bij het vinden van een nieuwe baan. Lukt dat (eerst) nog niet, dan verwachten we een tegenprestatie, bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk, zo blijf je meedoen in de samenleving. In 2018 heeft de huidige coalitie afgesproken dat iedere bijstandsgerechtigde een tegenprestatie van 4 uur per week zou gaan verrichten. Helaas moeten we nu 3 jaar later, net als voorgaande jaren, constateren dat op een onderzoek en nulmeting na, nog weinig concrete stappen zijn gezet en deze ambitie nog echt niet is gerealiseerd.

 

Verstandige financiële keuzes

De komende jaren zijn financieel onzeker voor de gemeente Opsterland. We roepen het college op om de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren zodat we de lokale lasten laag kunnen houden. Met een voorstel bij de begroting om het OZB-tarief te verhogen bent u bij ons aan het verkeerde adres. Liever zien we dat u werk gaat maken van goede analyse binnen het sociaal domein conform de aanbeveling van de Rekenkamer. Zodat we de uitgaven onder controle krijgen, in lijn met de uitgaven. Dat vraagt hard werken van het college en de organisatie, maar zou de veerkracht van de gemeentelijke begroting voor de komende jaren in ieder geval zeer ten goede komen!


Wanda Geertsma

Fractievoorzitter VVD Opsterland