Terugblik raadsvergadering Mei 2021

·       De VVD-fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 10 mei ’21 vragen aan het college gesteld over het gebruik van algoritmen als voeding voor Kunstmatige Intelligentie(AI). Het gebruik van algoritmen kunnen diensten op het gemeentehuis helpen om leefpatronen van inwoners/cliënten in kaart brengen die je anders niet ziet. Dit kan helpen om de veiligheid te verbeteren en bij fraudebestrijding. De vraag komt dan boven of de menselijke maat nog mede bepalend blijft of worden de inwoners/clienten overgeleverd aan de uitkomst van AI. De gemeente is nog terughoudend in het gebruik van algoritmen maar zal alvast in OWO-verband gebruiks- en transparantieregels opstellen betreffende het gebruik van algoritmen in de toekomst.

·       Bij vaststelling van de nota van uitgangspunten woninguitbreiding Langezwaag heeft de VVD-fractie aangedrongen om tijdens de bouwfase van het plan een tijdelijke ontsluitingsweg aan te leggen naar de Hegedyk omdat het onmogelijk lijkt om het zware bouwverkeer door Jister te laten gaan. De wethouder heeft toegezegd om dit mee te nemen bij de verdere planvorming met de initiatiefnemers.

·       De VVD-fractie heeft een motie ingediend dat het college verzoekt om een extern onderzoek te doen met een uitgebreide onderzoeksvraag rond ‘monomestvergisting in de proeftuin aardgasvrij Wijnjewoude. Een objectief onafhankelijk extern onderzoek zou kunnen helpen om de groeiende weerstand tegen een centrale monomestvergister op Klein Groningen. WEN ( Wijnjewoude Energie Neutraal), de coöperatie en initiatiefnemer zou met de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek het draagvlak van een keuze uit de diverse opties  helpen vergroten. De motie werd ingebracht met steun van alle oppositiepartijen maar werd door de coalitiepartijen met één stem verschil verworpen.