Terugblik raadsvergadering Maart 2021

Nieuws uit de VVD-fractie  - Maart 2021

  • Na de opening van de raadsvergadering door burgemeester Van Selm op 1 maart 2021 is Thomas Oosterhaven beëdigd als nieuwe griffier in Opsterland. Namens de VVD-fractie wensen we Thomas veel succes en  wijsheid toe en hopen op een goede samenwerking. Hij volgt Ieke Zwart op die de raad van Opsterland 14 jaar met raad en daad heeft bij gestaan. We bedankten Ieke voor de plezierige samenwerkingen en haar deskundige inbreng.

  • De VVD-fractie heeft mondelinge vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de coronamaatregelen voor maatschappelijke instellingen in Opsterland (dorpshuizen , sportverenigingen etc.) Het college zegt contact te hebben met de maatschappelijke instellingen over hun financiële situatie als gevolg van de coronamaatregelen. Als de rijksvergoedingen niet voldoende blijken te zijn kunnen zij aankloppen bij de gemeente.

  • Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen het onderhoud en beheer van oevers van de Turfroute bij de gemeente Opsterland neer leggen. De VVD-fractie heeft nergens de ‘nut en noodzaak’ kunnen lezen van deze decentralisatie  en heeft haar zorgen uitgesproken over de onoverzichtelijkheid wat op langere termijn de onderhoudskosten zullen zijn voor de gemeente.

  • De voorgestelde fusie van de Burgemeester Harmsma School ( BHS vmbo) met scholengemeenschap Singelland ( Drachten) heeft de goedkeuring nodig van het Ministerie van Onderwijs. Over de parallel lopende plannen voor vernieuwbouw komt het college met een raadsvoorstel , zou beantwoorde het college op vragen van de VVD-fractie.

  • De VVD-verkiezingsposters voor de Tweede Kamer verkiezingen zijn in alle dorpen in Opsterland weer opgeplakt. Op de poster zijn de vier Friese kandidaten voor de VVD zichtbaar met de tekst “ SAMEN STERKER VERDER “ !!!

  • De VVD-fractie heeft met een donatie van 200 euro het geweldige initiatief van de Ondernemersverenigingen in Gorredijk gesteund. Door dit initiatief worden ondernemers in Opsterland, die door de coronamaatregelen in ernstige financiële moeilijkheden zijn gekomen financieel gesteund.

  • De uitslag van de Tweede kamer verkiezingen op 17 maart laat zien dat in Opsterland de meeste kiezers op de VVD hebben gestemd. De VVD-fractie heeft Sophie Hermans en Folkert Idsinga als oud inwoners respectievelijk Beetsterzwaag en Bakkeveen gefeliciteerd met hun beëdiging als Tweede Kamerlid voor de VVD.

  • De VVD-fractie heeft een motie mee ingediend waarin de nieuwe statuten van de fusieschool BHS-Singelland de intentie komt dat op langere termijn gewaarborgd dat de locatie BHS in Gorredijk blijft gestaan. De aangenomen motie is van belang als de gemeente moet besluiten tot ‘vernieuwbouwplannen’ in Gorredijk.

  • Er zijn vragen gesteld door de VVD-fractie of de twee (kleine)biomassa centrales die met houtsnippers worden gestookt, met de uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof binnen de kaders van de milieuvergunningen kunnen blijven en of de FUMO regelmatig controleert.

Wanda Geertsma en Hielke de Vries