Terugblik raadsvergadering Februari 2021

Nieuws uit de VVD-fractie - Februari 2021

In het nieuwe jaar 2021 zijn de corona-maatregelen nog verder uitgebreid met de invoering van een ‘avondklok‘. Dat heeft in de gemeente Opsterland niet tot grote incidenten geleid. Het aantal besmettingen in Opsterland lijkt na een kleine verhoging weer te dalen; “so far so good”. 

·       In de raadsvergadering van 1 februari is afscheid genomen van de raadsgriffier mevrouw Ieke Zwart. Ieke heeft de raad 14 jaar bijgestaan met raad en daad in haar streven om correcte en duidelijke beslissingen te kunnen nemen. Ieke, namens de VVD-fractie dank daarvoor!

·       De VVD-fractie heeft ingestemd met een proef van een jaar om in de Hoofdstraat van Gorredijk  tweerichtingsverkeer weer mogelijk te maken. De proef is een gevolg van een motie van VVD en OB waarin zij het college samen met de WHI-Gorredijk heeft verzocht om deze proef met noodzakelijke voorwaarden aan de raad voor te leggen. De bereikbaarheid en het vrij parkeren maakt het centrum van Gorredijk  aantrekkelijk voor het winkelpubliek tov Heerenveen en Drachten.

·       De VVD-fractie heeft ingestemd om Rijks toegekende subsidiemiddelen voor energietransitie in Wijnjewoude voor de uitvoering ‘Proeftuin aardgasvrije wijk Wijnjewoude’. Het college heeft de VVD-fractie kunnen overtuigen met de toezichtfunctie wbt governance, belangen van burgers.

·       In overleg met de regiegroep en de drie raden wordt door een motie van o.a. de VVD-fractie, het college opgeroepen te komen tot een meer concrete visie waar naartoe de OWO-samenwerking moet leiden. Deze motie is in meerderheid aangenomen evenals een amendement, dat de raad jaarlijks bij de Verantwoording wordt gerapporteerd over de voortgang van de in de visie opgenomen 10 OWO-prioriteiten en de vier strategische samenwerkingsthema’s.

·       Raadsbreed is er een motie aangenomen “Raden in het verzet“. Door de omschalingskorting die gepaard ging met decentralisatie in de zorg, zijn gemeenten ondanks bezuinigingen en efficiëntie, in financiële problemen geraakt. Daar komt bij dat door een herverdeling van het gemeentefonds de gemeente Opsterland ook nog eens minder Rijks-gelden krijgt toegewezen. De motie, gericht aan het VNG, roept haar op om bij het Rijk te pleiten voor structureel meer geld voor de gemeenten.


De VVD-fractie

Wanda Geertsma en Hielke de Vries