Terugblik raadsvergaderingen december 2020

Nieuws uit de VVD-fractie        

  • De gemeente Opsterland dient een zienswijze in over het Veenweideprogramma. Van het totale veenweidegebied ( 68.000 ha) in Fryslan, ligt er 8689 ha. in west Opsterland. Daarvan is 5492 ha moerige grond ( van 0 tot 40 cm veen). Om de verdere inklinking en oxidatie van het veen terug te dringen willen Provincie Fryslan en Wetterskip Fryslan de waterpeilen flink verhogen wat een extensievere manier van bedrijfsvoering tot gevolg heeft.  Een motie van de fracties van VVD en CDA kreeg voldoende steun om de moerige gronden in Opsterland , uitgezonderd de diepere polders, uit het Veenweideprogramma te krijgen. 
  • Een andere motie van de VVD  kreeg voldoende steun om met de opvolger van de Ruilverkavelings Wet, de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), de herverkaveling of verplaatsing van boerenbedrijven in of buiten het veenweidegebied indien nodig,  mogelijk te maken. 
  • Een andere twee moties van de VVD  kreeg ook voldoende steun, waarin wordt aangedrongen om in geval van afwaardering van gronden en het beoordelen van nieuwe verdienmodellen voor bedrijven, deze moet worden getoetst door een brede deskundigheid van accountant-, makelaardij-, banken- en belangenorganisaties, op houdbaarheid, duurzaamheid en rentabiliteit om de gewenste vitale landbouwbedrijven in het veenweidegebied te houden.
  • Alle aangenomen moties over het Veenweideprogramma Opsterland betreffend, zijn met algemene stemmen aan de gemeentelijke zienswijze gekoppeld en zullen door de Provincie en Wetterskip worden mee gewogen in het definitieve Veenweideprogramma. 
  • De VVD-fractie heeft een motie mee ingediend dat het college bij de begrotingsbehandeling al kennis krijgt van leges waarvan het tarief fors zal stijgen. Dat voorkomt dat de raad later voor voldongen feiten komt te staan als de begroting al is vastgesteld.
  • De laatste aangenomen motie in de raadsvergadering was ook van de VVD-fractie. Het ging om dat het college inzichtelijk maakt wat de kosten zijn bij de bouwleges. Leges zouden kostenneutraal moeten zijn, maar dan moet de raad wel inzicht daartoe moeten hebben. Dat valt onder het budgetrecht van de raad.