Terugblik raadsvergadering september 2020

Nieuws uit de VVD-fractie        september ‘20

De gemeenteraad in Opsterland heeft na het zomerreces haar werk weer opgepakt. De raad van Opsterland houdt tijdelijk haar raadsvergaderingen in het gemeentehuis in Oosterwolde, omdat de raadszaal in Beetsterzwaag aangepast dient te worden om met in achtneming van ‘anderhalvemeter’-regel daar te vergaderen. Andere raadsbijeenkomsten worden veelal digitaal gehouden.

·     Het rekenkamer rapport over de jeugdzorg dat al voor de zomervakantie uitkwam was bijzonder kritisch: het college heeft geen grip op de kosten en er is geen vertrouwen dat dit in de toekomst anders zal zijn. Volgens de rekenkamer beschikt het college over heel veel informatie, maar wordt deze informatie niet gebruikt om te analyseren en te sturen.


      Wij vinden dit onbegrijpelijk en hebben het college daarom een aantal kritische vragen gesteld tijdens de oriënterende behandeling. Want eerlijk is eerlijk, de bestuurlijke reactie van het college schoot ons toch wel in het verkeerde keelgat. We vonden het defensief en van weinig reflectie getuigen. De toon van het college was bij de oriënterende behandeling duidelijk anders, het college heeft uitgelegd dat ook zij graag willen leren en dat het een proces van verbetering is. Deze houding doet ook meer recht aan het feit dat de rekenkamer ons als raad helpt bij onze controlerende taak en serieus genomen moet worden. 


      Kern van het verhaal voor ons: wij hebben geen behoefte aan meer cijfertjes, maar aan gerichte stuurinformatie op basis waarvan wij als raad een keuze kunnen maken. Wij willen een antwoord op de vraag hoe de tekorten ontstaan, wat we daar aan kunnen doen en aan welke 'knoppen' we kunnen draaien. Dat moet en kan anders. Het college heeft ons toegezegd in de (voortaan) openbare klankboordbijeenkomsten sociaal domein middels een dashboard van de juiste informatie te zullen voorzien. Wordt vervolgd dus. ·       De VVD-fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel om te komen tot een bestemmingsplan procedure voor nieuwbouw van semipermanente huisvesting door de Stichting ZuidOostZorg aan de Commissieweg in Beetsterzwaag. Er is door de VVD-fractie wel op gewezen, dat de vrijkomende locatie wel beschikbaar moet zijn voor initiatieven uit het dorp.