Algemene beschouwing - Perspectiefbrief 2020

Algemene Beschouwingen 2020
Bij de behandeling van de Perspectiefbrief 2020 hebben wij vooruitgekeken naar de begroting 2020. Hieronder de volledige tekst van de algemene beschouwing uitgesproken op de raadsvergadering van 29 juni 2020.
 
Inleiding
Als er een ding is wat de afgelopen periode ons heeft laten zien is dat de wereld er plotsklaps anders voor kan staan. De impact van Covid-19 was en is groot, ook voor onze inwoners in Opsterland.

Geef niet meer uit dan dat er binnenkomt
Covid-19 zal ook financiële gevolgen hebben voor de gemeente Opsterland. En helaas stonden we er als gemeente al niet zo rooskleurig voor. Dat de algemene reserves de afgelopen jaren steeds maar werden gebruikt om tekorten, met name in het sociaal domein, te betalen is de VVD-fractie een doorn in het oog. Het moet anders. Wat ons betreft is het heel simpel; je geeft niet meer uit dan dat er binnenkomt. Als dat wel het geval is, moet je zorgen dat de inkomsten omhooggaan of de kosten omlaag.


Inkomsten omhoog
Het grootste deel van de inkomsten van onze gemeente komt uit het gemeentefonds. Eerder dit jaar werd duidelijk dat door nieuwe plannen van het Rijk de plattelandsgemeenten minder geld uit het gemeentefonds zouden krijgen. Dit heeft grote gevolgen voor onze gemeente en daarom dienen we met alle partijen een motie hierover in. Deze motie moet worden gezien als een steun in de rug voor de lobby die zij al hebben ingezet. Daarnaast is de motie is ook bedoeld als signaal naar Den Haag.

Kosten omlaag
Maar net als vorig jaar, roepen we het college ook op om de kosten binnen het sociaal domein onder controle te krijgen. We blijven het herhalen; onderneem actie en zorg dat je de kosten verlaagt, zodat we:
-       De basisvoorzieningen in onze gemeente op peil kunnen houden, zoals veilige wegen, de bibliotheek en sportvoorzieningen voor jong en oud; 
-       Kunnen investeren in goede en ambitieuze plannen van en voor de dorpen, zoals Tijnje, Beetsterzwaag, Gorredijk en Wijnjewoude; 
-       De belastingen en woonlasten niet hoeven te verhogen, zoals de OZB en afvalstoffenheffing.  


Niet alles kost geld
Je kunt echter als gemeente gelukkig ook voldoende zaken realiseren en stimuleren zonder dat het geld kost. Het college koos 2 jaar geleden voor een nieuwe manier van besturen: samenwerken met inwoners, goede plannen faciliteren en resultaten boeken. Hier kan wat ons betreft nog wel een tandje bij worden gezet. Want juist in deze huidige financieel moeilijke tijd, kan je als gemeente ook zonder grote investeringen echt wat betekenen. We willen dit aan de hand van 2 onderwerpen verduidelijken. 


Meer woningen
Het is al langere tijd in onze eigen dorpen lastig om voor starters, doorgroeiers en ouderen een geschikte woning te vinden. We blijven als VVD-fractie pleiten voor meer woningen. Twee jaar geleden hebben we daarom het college via een motie opgeroepen om aan de slag te gaan met Tiny Houses. Hiervoor is veel interesse en er zijn ook wel stappen gezet, maar het duurt toch wel heel lang. Want nu bijna 2 jaar later, is er nog geen Tiny House in Opsterland te bekennen. Jammer, want zonder dat het veel geld kost, kan de gemeente hierin echt iets betekenen.


Versterken lokale economie
Als VVD-fractie vinden we het belangrijk om de lokale economie te versterken. Ondernemers en bedrijven zorgen namelijk voor werk en banen, sponsoren de sportclubs van onze kinderen en dragen bij aan gezellige activiteiten in de dorpen. Reden voor ons om vorig jaar het college via een motie op te roepen om de matige dienstverlening aan Opsterlandse ondernemers te verbeteren. Zorg ervoor dat tijdig informatie met hen wordt gedeeld, zorg voor een snelle afhandeling van vragen, vergunningen en ontheffingen en denk met hen mee en verkondig niet te snel ‘nee’. De gemeente kan op deze manier, ook zonder grote investeringen de lokale economie stimuleren en versterken.


Tot slot
We gaan ervan uit dat het college ons in november een begroting gaat aanbieden waar de kosten lager zijn dan de inkomsten. Zodat onze inwoners betaalbaar en met plezier in Opsterland kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Dat daarvoor niet altijd grote investeringen nodig zijn, hebben we hopelijk voldoende duidelijk gemaakt. 


Wanda Geertsma
Fractievoorzitter VVD Opsterland