Terugblik raadsvergadering juni 2020

Nieuws uit de VVD-fractie - juni 2020

In de raadsvergadering van 9 juni hebben wij ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor een omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark aan de Tolleane te Wijnjewoude. Aanvankelijk bestond er bij de VVD ook enige aarzeling, omdat eerder de bedoeling was van WEN ( Wijnjewoude Energie Neutraal) om op de oude ‘zuivering’, naast het aan te leggen zonnepark , een mestvergister te bouwen. Uit eigen onderzoek van ons bleek dat dat een slechte optie zou zijn om daar mest aan te voeren van veehouders uit Wijnjewoude. Plaatsing van een mestvergister bij een boerderij  zal alleen dan voldoende rendement op leveren met biogas op het gasnet.

De verordening maatschappelijke ondersteuning Opsterland 2020 is vastgesteld met instemming van onze fractie. 

Het watertakenprogramma 2020-2025 is met instemming van de VVD-fractie aangenomen, hierin is de zorgplicht van de gemeente voor hemelwater en grondwater opgenomen. Dit volgt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan/Watertakenprogramma.

Fractievoorzitter van de VVD, Wanda Geertsma is door de raad benoemd in de vertrouwenscommissie 'aanbeveling herbenoeming burgemeester'. 

In juni hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het college of er ook een evaluatie komt van de grote brand met containers in Gorredijk die opgeschaald moest worden naar GRIP 1. Aanleiding hiervoor is dat we signalen kregen van de bewoners die aangaven dat er een aantal zaken in het vervolg beter kunnen worden geregeld bij een dergelijke evacuatue.

In der raadsvergadering van 29 juni, hebben wij vragen gesteld over het verrassende bericht van een onderzoek naar een bestuurlijke fusie tussen de BHS te Gorredijk en Singelland te Drachten. Het college gaf aan dat zij zelf ook verrast werden en kort voor de persconferentie op de hoogte zijn gebracht. Het college heeft toegezegd ons over het vervolg goed op de hoogte te houden.

Na de goedkeuring van de jaarstukken 2019 heeft de VVD samen met Opsterlands Belang een amendement ingebracht om het resultaat over 2019 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve 'Opsterlands Investeringsfonds’. Het fonds is bedoeld voor subsidies voor initiatieven van inwoners in Opsterland om door en uit de crisis te komen. De twee fracties willen met het creëren van een dergelijk fonds regelen dat niet alle reserves gebruikt worden voor tekorten in het Sociaal Domein, die tekorten moeten verminderd worden en niet ten laste komen van de algemene reservers. Het amendement kreeg helaas geen meerderheid.

De tekst van de algemene beschouwing van de VVD, vindt u elders op deze site. De perspectiefbrief 2020, die richting gevend is voor de begroting 2021,  is ook door de VVD aangenomen.

Het Kabinet heeft het voornemen om de uitkeringen van het Gemeentefonds ten nadele van plattelandsgemeenten te herverdelen ten gunste van stedelijke gemeenten. De VVD-fractie heeft een motie ingebracht, gesteund door alle fracties in de raad, waarin het college wordt opgeroepen om alle middelen in het werk te stellen om de herverdeling van het gemeentefonds niet tot schade te laten leiden aan de plattelandsgemeenten. Het college zag deze motie als een flinke steun in de rug om de minister van Binnenlandse Zaken in het Kabinet op andere gedachten te brengen van dit onzalige voornemen.