Terugblik raadsvergadering mei 2020

Nieuws van de VVD-fractie - mei 2020

De Corona-crisis heeft ook de het politieke leven in zijn greep. De raad- en fractievergaderingen en informatiebijeenkomsten worden digitaal gevolgd. Na wat aanloop problemen werkt dat naar tevredenheid en kan de democratische besluitvorming gelukkig door gaan. 


De VVD-fractie een meldpunt voor ondernemers die door de Corona-crisis tussen de wal en het schip dreigden te komen opgericht. We hebben een aantal ondernemers kunnen helpen naar een oplossing. De rechtstreekse contacten met Aukje de Vries, het Tweede Kamerlid van de VVD uit Leeuwarden hebben daarbij zeker geholpen. 


Op de online raadsvergadering van 11 mei jl. heeft de VVD-fractie ingestemd met het Zonneplan Opsterland. Bij de planvorming voor nieuwe grote zonnevelden door initiatiefnemers,  krijgen ‘zonneateliers’ met vertegenwoordigers vanuit onder andere de landbouw, natuur en plaatselijk belang inspraak in de landschappelijke inpassing en participatie voor maatschappelijke initiatieven. In het Zonneplan is ook geregeld dat er waarborgen moeten komen bij nieuwe initiatieven voor het op den duur opruimen van de zonnevelden als zij overbodig raken.


De VVD-fractie heeft ook ingestemd met de startnotitie Regionale Energie Strategie Fryslân (RES). De Friese gemeenten moeten voor 1 juni a.s. (ivm Corona uitgesteld tot 1 oktober) een bod doen wat zij denken in te kunnen vullen aan opwekking van duurzame elektriciteit. Dat is exclusief de grootschalige windenergieprojecten op zee en exclusief de energievraag van de industrie. We hebben hierbij wel gewezen op een regierol van de provincie voor eventuele clustering om nodeloze ‘verrommeling’ van het Friese platteland te voorkomen. Verder denken we dat de mogelijkheden van extra windmolen-projecten of wellicht een vorm van kernenergie nodig zijn om in de stijgende elektrische energievraag te kunnen voldoen.


De motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ om minderjarige kinderen uit vluchtelingenkampen in Griekenland op te vangen in Opsterland, heeft geen steun van de VVD-fractie gekregen. De VVD-fractie denkt dat het beter is de opvang in de regio te bespoedigen. We willen bovendien voorkomen dat de vreselijke handel van mensensmokkelaar wordt bevorderd. Tot slot vinden wij het ook geen taak van de gemeente, deze ingewikkelde kwestie ligt bij het Rijk en wij willen hen niet voor de voeten lopen met dergelijke moties. 


Wanda Geertsma

Hielke de Vries