Terugblik raadsvergaderingen september 2019

Nieuws uit de VVD-fractie september 2019

·       Het college van B&W stelt voor de drie ontwikkelagenda’s uit het coalitieakkoord, duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving met de inwoners en organisaties te bespreken. De VVD-fractie staat achter dit nobel streven, wie zou niet willen meedenken /werken aan een betere, mooiere en duurzame gemeente Opsterland. Echter de realiteit is dat de gemeente flink moet bezuinigen om dreigende forse tekorten op de begroting voor de komende jaren te voorkomen. De conclusie van de VVD-fractie is dan ook dat van alle mooie ambities van de ontwikkelagenda’s weinig tot geen financiële ruimte is en dus zal inhouden: “Men dronk een glas, men deed een plas en het bleef zoals het was”.


·       De VVD-fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel “Herstructurering Sociale Werkvoorziening”. Het houdt in dat Caparis straks van vier gemeenten is ipv acht gemeenten voorheen. De VVD-fractie heeft vertrouwen in de nieuwe opzet Caparis als werkbedrijf voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Continuïteit en stabiliteit in Caparis komt ten goede aan de werksfeer en inzet van deze kwetsbare groep mensen. De VVD-fractie is ook content dat het college heeft toegezegd om het VVD-voorstel in te brengen in de samenwerking Caparis om jaarlijks een gezamenlijke radenbijenkomst te houden waar de Verantwoording en Begroting van Caparis wordt toegelicht door directie en bestuur. Dit voorkomt miscommunicatie en onduidelijkheid over Caparis waar het voorheen vaak op mis ging.


·       Het startdocument “Regionale Energie Strategie ( RES) Fryslan heeft de instemming gekregen van de VVD-fractie. Zij heeft wel enige kanttekeningen gemaakt. Opsterland is altijd zuinig geweest op haar “parels” wbt cultuurhistorische waarden met de diverse landschappen. We kunnen niet hele landschap maar vol gooien met zonnevelden. Biomassa-centrales en biogasinstallaties worden ook genoemd als oplossing echter met voortschrijdend inzicht van geen rendement, vallen dergelijke oplossingen af.  De capaciteit van het opwekken van groene elektriciteit is voor het bestaande netwerk totaal ontoereikend. Het tijdspad voor realisatie moet voldoende mogelijkheden geven voor innovatieve mogelijkheden. De VVD-fractie hecht ook veel waarde aan de betaalbaarheid van de energietransitie voor de burger en bedrijf.



·       In het Sociaal Domein is vooral de Jeugdzorg een forse kostenpost en zorgt bij veel gemeenten, ook Opsterland, voor tekorten op de begroting. De gemeente heeft vaak onvoldoende zicht op de beheersbaarheid omdat een deel van de(zwaardere) jeugdzorg uitgevoerd wordt door de centrumgemeente Leeuwarden in Sociaal Domein Fryslan (SDF). Het voorstel is nu, verwerkt in een motie, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om voor welke onderdelen uit het SDF te kunnen treden en welke maximale toelatingseisen we kunnen stellen waar huidige en toekomstige contractpartners aan moeten voldoen.

De VVD-fractie had deze motie mee ingediend en is met ruime meerderheid aangenomen.

 

De VVD-fractie,

Wanda Geertsma

Hielke de Vries