Schriftelijke vragen over verhuizing Aldi Gorredijk

Al vanaf 2017 wordt er gesproken over een mogelijke verhuizing van de Aldi in Gorredijk naar de Hoofdstraat. De VVD Opsterland ziet in de mogelijke verhuizing van de Aldi naar de Hoofdstraat een prachtige kans om het centrum van Gorredijk aan de zuidzijde te versterken en de leegstand in dat deel van het centrum tegen te gaan.

De Aldi is bereid flink te investeren in het gebouw, parkeervoorzieningen en de inrichting van de omgeving. Bovendien levert de vergrote winkel met het vernieuwde concept een verdubbeling van de werkgelegenheid op. Ook de WHI en de buurtbewoners zijn enthousiast over de plannen.  

Maar op dit moment is er nog een hoop onduidelijk over de verhuizing van de Aldi, we hebben het college daarom de volgende schriftelijke vragen gesteld: 

1.     Kunt u ons aangeven wat er sinds eind 2018 in dit dossier is gebeurd en wat de huidige stand van zaken is?


2.     De Aldi heeft naast het originele plan ook een alternatief plan ontwikkeld waarbij de eerste 2 woningen aan de Hoofdstraat kunnen blijven staan, indien met de eigenaren van deze panden geen overeenstemming wordt bereikt over verkoop. Wat vindt het college van dit alternatieve plan?


3.     Uniewijck Vastgoed C.V. (eigenaar van de huidige locatie van de Aldi op Schoolstraat 1) roert zich vanaf 2018 ook in dit dossier en geeft in een aantal recente brieven aan van mening te zijn dat een verplaatsing van de Aldi onnodig is en zorgt voor leegstand. Bovendien zou de verplaatsing van de Aldi door de onlangs aan hen verleende omgevingsvergunning voor uitbreiding aan de Schoolstraat 1 in strijd zijn met het detailhandelsbeleid. Hoe beoordeelt het college deze twee stellingen over de leegstand en het detailhandelsbeleid?

4.     Is het college het met de VVD Opsterland eens dat de verhuizing van de Aldi naar de Hoofdstraat en het feit dat de Aldi bereid is hiervoor flink te investeren, enorme kansen biedt voor Gorredijk? Zo ja is het college dan ook bereid prioriteit te geven aan dit dossier en daarbij zowel de Aldi als Uniewijck Vastgoed C.V snel duidelijkheid te geven over het vervolg?