In memoriam Tjeerd Teijema

In memoriam Tjeerd Teijema

Op 14 augustus 2019 is Tjeerd Teijema overleden, laatst woonachtig in Vlaardingen. Tjeerd was, voor hij bij de VVD actief in de politiek werd, boer aan Poostwei in Hemrik. Naast de drukte van gezin en  het verzorgen van 120 melkkoeien en jongvee vond Tjeerd tijd om voor de VVD zijn liberale ideeën en standpunten naar voren te brengen. Eerst in de raad en toen er tussentijds een wethouders-vacature in het college van B&W kwam heeft Tjeerd 6 jaar lang die functie vervult. Door  privéomstandigheden heeft Tjeerd zich na 6 jaar niet weer herkiesbaar gesteld in Opsterland. Politieke vraagstukken waar de belangen van de agrarische boerenstand een rol speelden hadden Tjeerd zijn speciale aandacht in de gemeente Opsterland. Na gestopt te zijn met het boerenbedrijf aan de Poostwei, is Tjeerd verhuisd naar Zuid Holland waar hij 13 jaar raadsgriffier is geweest in de fusiegemeente Cromstrijen in de Hoekse Waard. In september 2016 moest Tjeerd als gevolg van een ernstige ziekte stoppen met zijn werk. Als erkenning voor zijn werk voor de gemeenschap is Tjeerd de Koninklijke onderscheiding toe gekend van Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Wij zijn de heer Teijema zeer erkentelijk voor zijn inzet en wensen de familie veel sterkte toe.

Namens de VVD-fractie Opsterland,

Wanda Geertsma

Hielke de Vries