Behandeling Perspectiefbrief

Algemene Beschouwingen 2019 


Bij de behandeling van de Perspectiefbrief 2019 hebben wij als VVD fractie vooruitgekeken naar de begroting 2020. Hieronder de volledige tekst van de algemene beschouwing uitgesproken op de raadsvergadering van 8 juli 2019. 


‘Een pessimist ziet in elke kans de moeilijkheden, een optimist ziet in elke moeilijkheid de kansen.’ Winston Churchill


Voor ons ligt de perspectiefbrief 2019. Daaruit blijkt dat onze gemeente de komende jaren op een behoorlijk tekort afstevent, veroorzaakt door het sociaal domein. We zullen de kansen moeten zien om ervoor te zorgen dat we die levendige gemeente blijven, waar het goed wonen en werken is. 


Om de zorg op lange termijn betaalbaar en bereikbaar te houden zijn maatregelen noodzakelijk. Betere inzet op basisvoorzieningen, minder doorverwijzen naar specialistische zorg en meer inzetten op preventie. Enerzijds zien wij in deze maatregelen een manier om de kosten onder controle te krijgen. Dat is nodig om verdere lastenverhogingen voor alle inwoners van Opsterland te voorkomen. Anderzijds is dit een manier om ervoor te zorgen dat mensen niet blijvend te zware ondersteuning krijgen. Als VVD-fractie vinden wij dat je hoort te zorgen voor mensen die daar zelf niet, of in mindere mate toe in staat zijn. Niet door ze zwak te houden, maar door ze sterk te maken. Niet door ze inactief te maken, maar door hun zelfredzaamheid te stimuleren. Niet door ze dom te houden, maar door hun zelfontplooiing te ondersteunen. Meer zorg is niet altijd beter.  


We roepen het college op om niet op de handen te gaan zitten en af te wachten. Afwachten op een koffer met geld van het Rijk of een strijk over het hart van de provincie in het kader van financieel toezicht. Pak de kansen, onderneem actie, zodat we niet afhankelijk zijn en worden van anderen voor wat betreft ons huishoudboekje. Wij dagen het college uit om concreet en creatief te zijn. En niet alleen gericht op financiële beheersbaarheid, maar ook op de vraag hoe het beter kan.


Voor de VVD Opsterland hebben werk en economie topprioriteit. Wij willen dat iedereen mee kan doen en dat niemand aan de zijlijn staat. In het coalitieakkoord staat; alle bijstandsgerechtigden die niet aan het werk zijn, verrichten minimaal 4 uur per week vrijwilligerswerk. Bij onwil leggen we sancties op. Duidelijke taal, maar we beginnen ons wel zorgen te maken over de daadwerkelijke voortgang. Naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen van ons hierover is duidelijk geworden dat op dit moment slechts 1 op de 10 bijstandsgerechtigden parttime werkt of vrijwilligerswerk verricht. Er moet dus nog heel wat gebeuren! Wij zeggen het college toe dat wij dit nauwlettend en kritisch zullen volgen. Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt kunnen we niemand aan de zijlijn laten staan.


Zoals u van ons weet vinden we het een gemiste kans dat er in het coalitieakkoord weinig staat met betrekking tot het stimuleren van economische groei. Want de VVD Opsterland hecht erg aan een goed ondernemersklimaat, omdat hiermee een belangrijke bijdrage aan de economische vitaliteit en leefbaarheid van wijken en dorpen wordt geleverd. Ondernemers en bedrijven zijn de werkgevers van onze inwoners, de sponsoren van de sportclubs van onze kinderen en de drijvende krachten achter activiteiten in levendige kernen. Enkele weken geleden hoorden wij dat de gemeente Opsterland ook nog eens behoorlijk is gedaald op de ranglijst van MKB-vriendelijkste gemeenten. Wat ons betreft de hoogste tijd om het tij te keren en in actie te komen. We dienen daarvoor een motie in. Voorzitter, ik rond af. Voor ons ligt een perspectiefbrief die bij de begroting moet worden omgezet in acties. In doen. We willen het college meegeven dat wij dat graag zo concreet en helder willen terugzien, met kwantitatieve indicatoren. Zodat we zelf aan het stuur blijven zitten. En we met zijn allen in de gemeente Opsterland betaalbaar en met plezier kunnen wonen, werken en recreëren. In een veilige en schone omgeving, waar onderwijs en zorg goed geregeld is en waar er volop ruimte is voor ondernemers en initiatieven vanuit de samenleving.


Zie de kansen en pak ze!


Namens de VVD-fractie,

Wanda Geertsma

Fractievoorzitter VVD Opsterland