Terugblik raadsvergadering 8 april 2019

Nieuws van de VVD-fractie – April 2019 

Hielke de Vries
Wanda Geertsma 

Ambitiedocument zonne-energie voor burgerparticipatie

In het vragenhalfuurtje heeft de VVD fractie vragen gesteld over het ambitiedocument zonne-energie. Eind september 2018 heeft de VVD namelijk een motie ingediend, waarin het college de opdracht kreeg om het huidige ambitiedocument aan te passen, zodat burgerparticipatie veel meer kan worden afgedwongen bij de aanleg van zonneparken dan nu het geval is. De motie is aangenomen en ook het college onderkende het belang van de aanpassing van het document. Omdat er op dit moment weer nieuws berichten verschijnen over nieuwe zonnepark-aanvragen en ideeën in de gemeente Opsterland hebben we het college gevraagd wanneer het ambitiedocument gereed is. Een harde toezegging hierop wilde de wethouder niet geven, wel heeft de wethouder toegezegd dat de gemeenteraad eerst het ambitiedocument gaat vaststellen in haar vergadering, voordat er nieuwe aanvragen voor zonneparken aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Verzilverlening en Blijverslening

De raad heeft unaniem een tweetal verordeningen vastgesteld die ouderen kan helpen bij de financiering van het verduurzamen, asbestsaneren en het levensloopbestendig maken van hun eigen woning.