Terugblik raadsvergadering 11 maart

Nieuws van de VVD-fractie – Maart 2019 
Hielke de Vries
Wanda Geertsma

 

Ondernemersfonds Gorredijk

De VVD en de Christen Unie hebben met een motie het college opgedragen om het bestuur van de WHI te vragen een plan voor een ondernemersfonds 2.0 op te stellen. Het college dient dit z.s.m. met een nieuw raadsvoorstel en bijbehorende verordening aan de raad voor te leggen, zodat het ondernemersfonds in het centrumgebied van Gorredijk kan worden voortgezet. Dit naar aanleiding van het onderzoek waaruit bleek dat er voorlopig onvoldoende draagvlak is voor een ondernemersfonds voor geheel ondernemend Gorredijk. Uit een schriftelijke verklaring van de notaris bleek dat er wel een ruime meerderheid in het centrumgebied van Gorredijk voor voortzetting van het ondernemersfonds is. Een ruime meerderheid van de raad stemde voor de VVD-CU-motie.

 

MFA Gorredijk – De Skâns – De Treffer – BHS

In samenwerking met de andere oppositiepartijen heeft de VVD-fractie een amendement ingediend bij de behandeling van het raadsvoorstel over MFA Gorredijk. Wij hebben ervoor gepleit om het bouwdeel van basisschool de Treffer te vervolgen en af te ronden met een definitief ontwerp, maar het besluit voor de uitwerking van de Skâns pas voor te leggen aan de gemeenteraad wanneer de financiële consequenties voor de begroting duidelijk zijn incl. dekkingsvoorstel, business- en exploitatieplanen huur- en gebruikersovereenkomsten. Bovendien vinden wij dat de locatie van de Skâns een duidelijke plek moet hebben gekregen in de duurzame visie gebiedsontwikkeling Gorredijk en dat die visie van tevoren moet zijn vastgesteld.

Opsterlands Belang leek aanvankelijk na een kleine aanpassing van het amendement met de oppositiepartijen mee te zullen gaan doch zwichtte uiteindelijk voor de coalitie om wel door te gaan met de plannen voor nieuwbouw Skâns. Vreemd omdat Opsterlands Belang vorig jaar nog in de gemeenteraad bij hoog en bij laag verkondigde dat er geen cent meer bij het MFA Gorredijk / De Skâns / De Treffer-budget op zou komen terwijl het college nu al 66% (!!!) lijkt te gaan overschrijden op het eerder vastgestelde budget.

De VVD-fractie wil voorkomen dat er onverantwoord wordt geïnvesteerd en de rekening 40 jaar lang door de volgende generaties moet worden terugbetaald. Ook omdat er ook nog grote nieuwbouwplannen zijn in Tijnje, Beetsterzwaag, Ureterp, Bakkeveen en Langezwaag en er ook voor het Sociaal Domein nog forse financiële onzekerheden zijn.

 

Toekomst Sport- en Ontspanningscentrum Kortezwaag

Ook voor het raadsvoorstel Toekomst sport- en ontspanningscentrum Kortezwaag had de gezamenlijke oppositie een amendement ingediend. Inhoud van het amendement was om een geactualiseerde budgetaanvraag voor te leggen aan de raad waarin de financiële consequenties van de meerjarenbegroting duidelijk zijn, inclusief een dekkingsvoorstel en een meerjaren business- en exploitatieplan.

De VVD-fractie is al jaren voorstander van de concentratie van de binnen en buiten sporten op ‘Kortezwaag’, maar wij zijn ook, net als de overige oppositiepartijen van mening dat het college de eerdergenoemde zaken zorgvuldig in dient te vullen voordat er een definitief ja kan komen op de plannen. Ook bij dit project is er inmiddels sprake van een forse overschrijding van het eerder aangevraagde budget. Bovendien zijn bij eerdere sport-investeringen in de dorpen van Opsterland dergelijke voorwaarden ook vooraf geregeld. Ook dit amendement kreeg niet de steun van de coalitiepartijen OB, PvdA en CU.