Terugblik raadsvergadering 11 februari 2019

Nieuws van de VVD-fractie – Februari 2019 
Hielke de Vries
Wanda Geertsma

 

Vragen over het onderzoek naar kleine windmolens

De VVD-fractie heeft mondelinge vragen gesteld aan de wethouder over het onderzoek naar geschikte locaties voor plaatsing van kleine windmolens (maximale masthoogte 18 meter). Het onderzoek, gedaan in opdracht van gemeenten in Zuid-Oost Fryslân, Wetterskip en de Provincie, is door de wethouder niet naar voren gebracht tijdens de behandeling van de VVD-motie over het mogelijk maken van kleine windmolens. De VVD bracht deze motie op 10 december 2018 in, maar omdat het onderzoeksrapport toen nog niet was besproken in het college van B&W is de raad hierover bij de behandeling van de motie over windmolens niet geïnformeerd, zo gaf de wethouder tijdens de beantwoording van onze vragen aan. Wordt vervolgd!

 

Aanleg kunstgrasveld voetbalvereniging Frieschepalen

We hebben ingestemd met het voorstel om een kunstgrasveld aan te leggen bij voetbalvereniging Rood-Wit Frieschepalen. Met ondersteuning van een motie wordt het college opgeroepen om met een duurzaam alternatief te komen voor het rubbergranulaat wat slecht is voor het milieu en gebruiker. We wensen de voetbalvereniging veel succes en plezier met het kunstgrasveld! 

Actualisatie Integraal Huisvestingsplan (IHP)

Als VVD-fractie hebben we ingestemd met de actualisatie van het IPH. We zien al een aantal jaren dat het dalende aantal leerlingen in Opsterland, een  trend is die zich de komende jaren zal blijven voortzetten. Dat het IHP daarop aangepast wordt vinden wij terecht. Datzelfde geldt voor de ontwikkeling naar Brede Scholen en multifunctionele ruimtes. 

Daarnaast zien we een forse stijging van bouwprijzen en de introductie van Europese Regelgeving die bepaalt dat alle nieuwe gebouwen, ook schoolgebouwen vanaf 1 januari 2020 Bijna Energie Neutraal moeten zijn. Wij vinden het logisch en van realiteitszin getuigen dat de normbedragen daarop aangepast worden. 

 

Als laatste hebben we ook kennisgenomen van de reacties van de schoolbesturen op de evaluatie van het IHP. Her en der zitten nog interessante punten van discussie, bv over wie er verantwoordelijk is voor de vervanging of reparatie van onderdelen van panelen of kozijnen met asbest. We gaan ervan uit dat dit in het overleg tussen gemeente en schoolbesturen wordt opgelost. Desalniettemin zijn de reacties in zijn algemeenheid overwegend positief over de actualisatie van het IHP. Wij vinden het belangrijk en terecht dat de schoolbesturen voldoende zijn gehoord in dit proces. Wij hebben de indruk dat dit zo is. 

 

Kortom we zien de actualisatie van het IHP als een noodzakelijke aanpassing en we hopen dat het IHP zal bijdragen aan het geven van goed en veilig onderwijs aan alle kinderen in Opsterland, want uiteindelijk draait het daarom. 

 

Nieuwe school in Beetsterzwaag

Met een brede burgerparticipatie is men in samenwerking met de gemeente Opsterland gekomen met twee scenario’s voor de nieuw te bouwen brede school in Beetsterzwaag. Per 1 juli as. gaan de christelijke en openbare basisschool reeds een fusie aan voor de vorming van een brede school. Vanuit een grote groep van verenigingen en organisaties is men gekomen met een voorkeurscenario voor nieuwbouw bij de locatie voetbalvereniging Beetsterzwaag en dorpshuis De Buorskip. De VVD-fractie heeft ingestemd met het verder uitwerken van dit voorkeurscenario met het advies vooraf bij het definitieve raadsvoorstel duidelijk aan te geven hoe de verschillende verantwoordelijkheden van groot en klein onderhoud komen te liggen, verdeling van voor- en nadelen van de duurzame investeringen en hoe de gevraagde zelfwerkzaamheden bij voetbalvereniging moeten worden ingepast.