Terugblik raadsvergadering 14 januari 2019

Nieuws van de VVD-fractie – Januari 2019 
Hielke de Vries
Wanda Geertsma

 

Beantwoording schriftelijke vragen over prognoses BHS Gorredijk

Eind 2018 hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de prognoses leerlingenaantallen BHS. De aantallen bleken veel lager uit te komen dan in de besluitvorming over het project MFA/BHS Gorredijk op 15 januari 2018 was voorgespiegeld. De prognoses blijken veel te hoog zijn ingeschat en de lagere uitkomsten heeft de directie van de BHS nu doen besluiten om deelname aan het project MFA te heroverwegen. Wij hebben het college verzocht om uitleg hierover, want we zetten onze vraagtekens bij de kwaliteit van de gebruikte leerlingprognoses en daarmee de rechtmatigheid van het raadsbesluit over het project MFA/BHS Gorredijk. De beantwoording van onze schriftelijke vragen vinden we te mager en doet geen recht aan de belangen van juiste besluitvorming. 

 

Raadsvergadering 14 januari 2019

De VVD-fractie heeft ingestemd met het raadsvoorstel privatisering sportgebouw voetbalvereniging Rood Wit Frieschepalen (RWF). We begrepen van de voetbalvereniging dat zij al gedurende langer tijd graag zelf het onderhoud en beheer van het gebouw willen verzorgen. Goed dat de gevraagde verantwoordelijkheid nu wordt overgedragen en dat de voetbalvereniging zelf mag bepalen hoe zij daar invulling aan gaat geven. Het overdragen van de verantwoordelijkheid zorg direct ook al voor interessante initiatieven door de vereniging, zoals bv het inzetten op subsidies ten behoeve van verduurzaming van het gebouw, met energiebesparing en kostenreductie tot gevolg.

Dat het voorstel afwijkt van het coalitie-standpunt (van Opsterlands Belang, PvdA en Christenunie), die wil onderzoeken of alle gemeentelijke locaties kunnen worden ondergebracht in een gemeentelijke sportbedrijf vinden wij niet erg. De VVD-fractie is namelijk nog niet overtuigd van nut en noodzaak van een dergelijk gemeentelijke sportstichting. Liever zien we dat de verantwoordelijkheden worden belegd waar ze het beste tot hun recht komen. In dit geval de voetbalvereniging die graag zelf het onderhoud en beheer van het gebouw wil verzorgen.    

De raad heeft unaniem ingestemd met de ontwerpfase geen bedenkingen tegen herinrichting van het terrein van de voormalige zuivelfabriek Klein Groningen, gelegen aan de Turfroute. In het tot stand komen van de plannen heeft de Mienskip in het buurtschap Klein Groningen een grote inbreng gehad.

Bij het laatste agendapunt was de raad ook unaniem bij haar instemming met de subsidieplafonds 2019, alvorens de VVD-fractie een bevestiging had gekregen van het college over de juiste uitvoering van de subsidieverordening en de controle daarop.