Terugblik op 2018 en kerstgroet van de VVD-fractie Opsterland

We naderen het eind van het jaar 2018. Een mooi moment om terug te blikken op het afgelopen politieke jaar en om alvast kort vooruit te kijken naar 2019.

Politiek in Opsterland in 2018

 

Het was een interessant politiek jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen in maart en in totaal 27 raadsvergaderingen waarin veel verschillende onderwerpen aan de orde zijn geweest. In de nieuwberichten op de VVD-site vertellen we regelmatig wat er in de gemeenteraad is besproken en wat de inbreng van de VVD-fractie is geweest. We lichten er een aantal uit:

 

Project MFA Gorredijk (& De Skâns)

Het jaar begon turbulent met een belangrijk besluit in de gemeenteraad over het MFA project Gorredijk. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde in met de realisatie van een multifunctioneel centrum voor de Skâns, nieuwbouw basischool De Treffer en vernieuwbouw Burgemeester Harmsma School. De VVD fractie heeft tegen dit plan gestemd. Wij zijn van mening dat de betrokkenen en inwoners van Gorredijk onvoldoende zijn betrokken bij de plannen en het project. Bovendien geven wij er de voorkeur aan dat de huidige Skâns wordt  gemoderniseerd en verduurzaamd op de huidige locatie. Omdat we wel een snelle voortgang rondom de bouw van de scholen en concentratie van sport in Kortezwaag wilden hebben we hiervoor een amendement ingediend, dat onvoldoende werd gesteund.

 

Gedurende heel 2018 zijn we het project op de voet (en in contact met de betrokkenen) blijven volgen en hebben regelmatig schriftelijke vragen gesteld aan het College, met name over de betrokkenheid van inwoners en gebruikers van de Skâns bij het project.  Onlangs is ook bekend geworden dat de BHS de komende jaren aanzienlijk minder leerlingen krijgt dan oorspronkelijk begroot. Dit zorgt wederom voor vertraging van de bouw van het MFA.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Als VVD Opsterland hebben we (een actieve campagne opgezet ) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Letterlijk, want we zijn bij veel inwoners van Opsterland langsgeweest om te horen wat er leeft in hun buurt en waar wij ons voor kunnen inzetten als VVD-raadsleden. De uitslag zorgde voor wederom 2 zetels in de oppositie.

 

Duurzaamheid en energietransitie

De afgelopen maanden stonden er vaak onderwerpen op de raadsagenda die te maken hadden met duurzaamheid. Bijvoorbeeld de aanleg van twee grote zonneparken in Ureterp. De motie van de VVD-fractie die pleitte voor het zsm opstellen van een Ambitie-document, zodat het College beter en meer (dan bij deze parken) kan afdwingen dat de inwoners en omwonenden van dergelijke intitiatieven mee profiteren is met een ruime meerderheid aangenomen.

 

De startnotitie energietransitie is in de laatste vergadering voor het kerstreces door de gemeenteraad vastgesteld. Dit betekent dat er in het najaar 2019 een uitvoeringsplan aan de raad wordt voorgelegd hoe de gemeente in 2035 energieneutraal wil worden. De motie van de VVD-fractie dat wij als raad dan niet voor een voldongen plan willen worden gesteld, maar inhoudelijk over scenario’s willen kunnen besluiten kreeg brede steun en is unaniem aangenomen.

 

Begroting 2019

Tijdens de begrotingsbehandeling 2019 hebben wij in totaal 4 moties ingediend, waarvan 3 zijn aangenomen. Een van de aangenomen motie’s van de VVD-fractie is dat het College een lobby opzet in het Noorden voor de aanleg van een Hoge Snelheids Lijn via Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord, Lelystad naar de Randstad.) Een andere motie betrof het planmatig aanleggen van graskeien of bermbetonstroken voor veiliger wegen in het buitengebied.  Ook de VVD-motie voor onderzoek en realisatie van Tiny Houses in de gemeente kreeg een bijna unanieme steun in de raad. De twee laatste onderwerpen (veilige wegen in buitengebied en Tiny Houses) stonden genoemd in ons verkiezingsprogramma en we zijn blij dat we dit hebben kunnen realiseren.

 

Vooruitblik 2019

Het komende jaar zal het MFA project Gorredijk met de Skâns onze aandacht blijven houden. We verwachten daarnaast een voorstel van het College over (de evaluatie van) het ondernemersfonds in Gorredijk en ook over het project Kansen voor Beetsterzwaag zal een besluit worden genomen. Het aangekondigde ambitie-document duurzaamheid zal door ons op realisme en betaalbaarheid kritisch worden tegemoet gezien en worden beoordeeld.

 

Kerstgroet

Onze fractie heeft zich serieus en met plezier ingezet om een liberaal geluid te laten horen in Opsterland. Wij hopen daarmee onze lokale VVD-kiezers goed te hebben vertegenwoordigd het afgelopen jaar

 

Ook in 2019 gaan wij er weer hard tegenaan. Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen voor ons, dan gaan wij heel graag met u in gesprek. En als u een keer een fractie-vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom.

 

Hele gezellige en fijne feestdagen gewenst!

 

Mede namens fractiegenoot Hielke de Vries en de steun-fractieleden,

 

Wanda Geertsma

Fractievoorzitter VVD Opsterland