Behandeling Begroting 2019

Behandeling begroting 2019

In de raadsvergadering van 5 november jl. is de begroting van 2019 behandeld en aangenomen. 


Als VVD-fractie hebben wij met succes deze moties opgesteld en ingediend:


1.    De VVD motie om een lobby op te zetten voor de aanleg van een Hoge Snelheids Lijn (HSL) via Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord , Lelystad en Amsterdam, kreeg een ruime meerderheid. Met de spoorlijn kunnen mensen uit het Noorden gaan werken in de Randstad en hier blijven wonen. Tevens ontlast het het volle spoornet en autofile-leed.

2.    De tweede VVD motie die werd aangenomen, betreft een onderzoek naar het verkeersveiliger maken van bermen langs de wegen ivm natte perioden

3.    De derde motie van de VVD die een ruime meerderheid kreeg betrof het inventariseren van de vraag naar ‘Tiny Houses’ en de inpasbaarheid, locaties en eventuele aanpassingen in het bestemmingsplan te onderzoeken. De mogelijkheden van startersleningen moeten hierop aan kunnen sluiten.

 

Daarnaast zijn er nog een flink aantal moties aangenomen die wij hebben mee ingediend of gesteund:


-    De VVD-fractie heeft de motie mede ingediend waarin het college verzocht wordt om met een procesvoorstel te komen dat zal resulteren in een gezamenlijke visie op de OWO-samenwerking.


-    De VVD-fractie heeft de motie mede ingediend waarin het college verzocht wordt om met andere belanghebbende partijen een plan te maken voor groot onderhoud recreatieve fiets-, wandel-, en ruiterpaden rond Bakkeveen.


-    De VVD-fractie heeft ingestemd met een motie waarin het college wordt verzocht met een voorstel te komen om de blijvende effecten (Legacy) van Culturele Hoofdstad in kaart te brengen. 


-    De VVD-fractie ondersteund de motie dat het College ervoor zorgt dat de Tweede Kamer aandringt bij de Regering om structureel de rijksbijdrage voor het Sociaal Domein te verhogen omdat net als bij andere gemeenten jaarlijks grote tekorten ontstaan op het Sociaal Domein.


-    De laatste motie die de VVD waar de VVD-fractie mee heeft ingestemd was het verzoek aan het college om in 2019 te komen met een bomenbeleidsplan in Opsterland.


Tenslotte, er zijn ook zijn twee amendementen aangenomen. Het eerste amendement ziet op het fonds starterslening, dit wordt met €300.000,- verhoogd in het kader van ‘vergroening starterslening’. Het andere amendement betrof een bezuiniging voor dorpshuizen te schrappen en te heroverwegen bij vaststelling van het nieuwe beleidskader dorpshuizen. De VVD-fractie heeft met beide amendementen en de begroting 2019 ingestemd.