Tekst Algemene Beschouwingen Begrotingsraad 5 november 2018

Hieronder treft u de tekst aan van de Algemene Beschouwing van de VVD-fractie, uitgesproken tijdens de Begrotingsraad van 5 november 2018.

Algemene Beschouwingen Begroting 2019                   November 2018

Vz. “ Ik geloof dat de 21e eeuw de belangrijkste eeuw kan worden in de menselijke geschiedenis. Of deze visie nu realistisch is of niet, het kan geen kwaad om ons daarvoor in te spannen”. Aldus een quote van de Dalai Lama. Inderdaad kan deze eeuw wel eens cruciaal  worden voor het voortbestaan van de nog steeds uitdijende en fossiele energie-slurpende mensheid. De versnellende pas waarmee het klimaat zich lijkt te verwarmen, met alle gevolgen van dien, zou de mensheid wel eens als hoofdveroorzaker kunnen worden aangemerkt. Eigenlijk was het dan ook niet opvallend dat bij alle partijen, hier vertegenwoordigd, het klimaat hoog op de agenda stond bij de coalitiebesprekingen, die we dit voorjaar hebben meegemaakt. We hebben al dat sommige huizen “onder water” staan en we moeten oppassen dat straks onze graven datzelfde letterlijke lot ondergaan door de zeespiegelstijging. Reeds bij de Algemene Beschouwingen van 2008 heeft de VVD hiervoor aandacht gevraagd, en verzocht om het Klimaat hoog op de agenda te plaatsen. Ook toen heeft de VVD reeds aandacht gevraagd voor duurzame energie opwekking en om  energie-neutraal te worden. Tien jaar verder VZ en kijk om ons heen , HOE VER zijn we nu? De VVD kijkt dan ook met belangstelling uit naar het “Ambitie-document KLIMAAT “ dat het college VOOR 2019 de raad heeft toegezegd. “Net lulle mar poetse“!!!!!

VZ. We willen en kunnen er niet omheen om toch ook nog iets over de rol van “MIENSKIP“ te zeggen. Velen in deze raad zien het belang van de veranderende rol van de Mienskip. De PvdA haan kraait er tenminste in bijna elke raadsvergadering over. Maar de afstand tussen de burger en de politiek lijkt groter te worden. Herkenbaarheid , Vertrouwen en Integriteit zijn de hoofdthema’s in dit vraagstuk. Is de huidige polarisatie in de politiek en de verspreiding van nepnieuws en de macht van de social media niet de knagende duivel aan de wortels van ons DEMOCRATISCH BESTEL? Het vraagt nieuwe antwoorden om de huidige democratie weerstand te laten bieden tegen dictatoriale  krachten.

VZ. Gemeentepolitiek staat in ons bestel het dichtst bij de Mienskip. Wij, hier, moeten er toch in kunnen slagen om de moderne rol van de Mienskip handen en voeten te geven? Terecht wees U al een paar keer op initiatieven in Tijnje en Jonkerslân, daar is het goed gelukt. Kenmerkend is de belangrijke rol van de Mienskip in deze dorpen en de voortvarendheid waarmee de Mienskip het project heeft opgepakt. Het is daarom onbegrijpelijk dat dit college de rol van de Mienskip in Gorredijk gewoonweg negeert. Bespreekbare ideeën uit de Mienskip over de nieuwe SKANS zijn gewoon weg gewuifd. Slechts één persoon, woonachtig 40 km buiten Gorredijk, bepaald op dit moment wat en hoe de nieuwe SKANS wordt. Te gek voor woorden! Veertienhonderd handtekeningen uit de MIENSKIP tellen nu even niet mee, evenals de oproep van de toen nog oppositie partij PvdA om de Mienskip weer te laten vertegenwoordigen in het structuren van de SKANS.

VZ, Grote projecten duren in Opsterland erg lang, VEEL TE LANG. Het PHK en nu nog het project MFA De Skans\BHS\Trimbeets  en Sportconcentratie Kortezwaag, zijn duidelijke voorbeelden. In zo’n lang traject veranderen de omstandigheden voortdurend door de factor tijd. Bij nieuwe initiatieven moet er een strak tijdspad komen waar Start en Oplevering, rekening houdend met wettelijke termijnen binnen twee jaar zijn gerealiseerd. Zo niet dan moet het project worden opgeknipt. Vooraf dient vast te staan dat de rol van de Mienskip leidend moet zijn.

VZ. In de tien jaar dat ik in deze raad zitting heb, waren vele jaren die zich kenmerkten door forse bezuinigingen als gevolg van een lange financiële en economische crisis. Gelukkig is het tij de laatste jaren gekeerd en draait de economie in Nederland voorspoedig met als gevolg veel werkgelegenheid en het Rijk heeft weer een batig saldo. Op veel lijstjes staat Nederland bij de top vijf landen op welk gebied dan ook. Het welvaart en welzijn niveau is hoog en dat zal ook zo moeten blijven. De energietransitie en het duurzaamheidsstreven zal nog veel innovatieve energie kosten. Op grote en kleine schaal en ook op lokaal niveau. Om dat te enthousiasmeren wil de VVD een vierjaarlijkse duurzame innovatie-prijs uit loven.

VZ. Terecht wordt er in Zuid Oost Fryslân geageerd tegen het stempel van KRIMP-regio. Afgezien van de lokale expansie van een aantal zuivelbedrijven blijven echter grote werkgelegenheidsbedrijven in de Randstad bij Schiphol en bij de grote zeehavens zitten. Dit heeft blijvend een aanzuigende werking van jonge mensen uit onze regio ( Het Noorden) naar de Randstad.  De VVD-fractie pleit voor een hernieuwde lobby voor de aanleg van een Hoge Snelheids Lijn (HSL) via Groningen, Drachten, Heerenveen, Emmeloord, Lelystad naar Amsterdam en zal middels een motie het college oproepen daar werk van te maken bij buurgemeenten en provincies. De grote voordelen zijn dat mensen op een duurzame manier naar hun werk kunnen en hier kunnen blijven wonen. Het voorkomt verdere dichtslibbing van ons wegennet. En een nieuwe HSLijn ontlast het steeds voller wordend spoornet.

VZ. De VVD wil ook weer aandacht vragen voor onze wegen. Elk jaar weer zijn er gedurende de winterperiode veel wegen met slechte bermen met veel kuilen. Gevaarlijk voor fietsers en ander verkeer. Wij stellen dan ook voor dat het college met een meerjarig plan komt om de meest noodzakelijke wegen te voorzien van graskeien of ribbelstroken.

Iets anders VZ maar heeft wel met de bermen te maken is het feit dat de gemeente niet meer ‘nietschouwplichtige sloten’ in de herfst is gaan hekkelen, hetgeen ten koste gaat van de waterbuffercapaciteit.  Aantoonbaar is gebleken uit weerstatistieken dat de laatste 50 jaar de kans op te droge zomers fors toe neemt. De zomer van dit jaar bevestigd dit beeld. Steeds vaker wordt dan ook de term droogte-beleid gehoord om de flora en fauna tijdens een droogteperiode te kunnen voorzien van  water. Dat vraagt dat alle mogelijkheden van waterbuffer van sloten en vijvers maximaal moeten worden benut en dat geldt ook in tijden van extreme neerslag.  Tevens kan de maatregel de biodiversiteit in stand houden. Daarom zal de VVD in een motie straks oproepen om de nietschouwplichtige sloten weer op te nemen in het nieuw beeldkwaliteitsplan bermen.

VZ, de beschikbaarheid van woningen is onvoldoende. Dit is niet een landelijk iets wat zich alleen afspeelt in de grote steden in de randstad. Nee, ook in onze eigen dorpen in de gemeenten is het voor starters, doorgroeiers en ouderen momenteel erg lastig om een woning te vinden die past bij hun levensstijl en behoeften. We vinden het daarom jammer dat het College hier in de begroting niet meer aandacht aan besteed. Ja, er is een woonvisie, en in het coalitie akkoord en de begroting staat dat er opnieuw gekeken gaat worden of deze nog voldoende actueel is. Maar levert dat extra woningen op voor onze jongeren in bijvoorbeeld Bakkeveen die graag in onze eigen gemeente willen blijven wonen? We vinden dat het college hier meer ambitie in moet tonen en daarom ook moet kijken naar andere, innovatievere woonvormen. We vinden als VVD de ‘Tiny Houses’  een goede aanvulling op het huidige woningbestand, doordat zij betaalbaar, flexibel en duurzaam zijn. Deze mogelijkheid mag ons inziens niet worden beperkt door wet- en regelgeving en moet wat ons betreft actief door het College worden onderzocht. Om het College hierin aan te sporen dienen we hiervoor een motie in.

VZ. Het nieuw college heeft in het Coalitieakkoord en nu bij de Begroting ’19 melding gemaakt van het voornemen om te onderzoeken of een Sportbedrijf, met wellicht ook nog een relatie met de dorpshuizen, en in navolging van Smallingerland, ook geschikt zou zijn voor Opsterland. Op voorhand is de VVD niet enthousiast  op deze  centralistisch ideeën. Laat verantwoordelijkheden van beheer een onderhoud zo mogelijk bij de desbetreffende verenigingen en dorpen. “Right to Challenge”, dorpsbudgetten, ‘vertrouwen op de kracht van de dorpen’ , zo maar een paar kreten uit het PvdA Coalitieakkoord, die een onderzoek naar een Sportbedrijf in Opsterland tegenstijdig maken.

VZ , ik rond af. De VVD-fractie is positief en ook trots op onze gemeente Opsterland. Over haar Landschap over haar Dorpen en haar Inwoners. De snelle tijd waarin we leven en haar steeds nieuwe vraagstukken die we moeten oplossen, om te overleven om een leefbare wereld-gemeente te creëren voor onze kinderen en kleinkinderen. Om te eindigen met de woorden van Dalai Lama: ”het kan geen kwaad om ons daar voor in te spannen”. VZ en dat doen we graag !

Namens de VVD-fractie

Wanda Geertsma

Fractievoorzitter Hielke de Vries