Nieuwsbericht VVD-fractie september 2018

Nieuws van de VVD-fractie - September 2018

Hielke de Vries

Wanda Geertsma

 

Zonneparken Ureterp

Na het (droge en warme)zomerreces is de raad weer begonnen met haar vergaderingen. Raadsbreed is er de wens om het Klimaat hoog op de agenda te plaatsen. Dat resulteerde in twee aanvragen voor een zonnepark in Ureterp. Het ene park op land aan de Skiepeleane en één op de Lippe Gabriëlplas. Met de aanvrager van de Skiepeleane werden goede afspraken gemaakt  om ook het dorp mee te kunnen laten participeren. Het raadsvoorstel hierover is unaniem aangenomen.

 

Zonnepark Libbe Gabriëlsplas

In het geval bij de Lippe Gabriëlplas lag dat helaas anders. Er is daar sprake van een Spaans bedrijf, Univergy Solar die met vage toezeggingen en slechte communicatie naar het dorp, veel wantrouwen opriep. Omdat er nog geen actueel ambitiedocument Zonne-Energie is moest er adhoc worden gehandeld door het college van B&W. Dat heeft afbreuk gedaan aan de zorgvuldigheid en goede communicatie naar de betrokkenden in Utreterp. De VVD-fractie heeft daarom met een motie het college van B&W opgeroepen om zo spoedig als mogelijk een nieuw ambitiedocument aan de raad voor te leggen.

Een ander zwaarwegend punt voor de VVD-fractie is wie opdraait voor de kosten als de eigenaar/exploitant in gebreke blijft. Bijvoorbeeld bij voortijdige beëindiging van het zonnepark of bij het optreden van onvoorziene milieuschade van een zonnepark. De VVD-fractie heeft daarom in een motie het college van B&W opgeroepen om in samenwerking met het VNG en het Rijk, te onderzoeken of er een Waarborgfonds kan worden opgericht die zorg draagt voor opruimkosten en/of milieuschade als de eigenaar/exploitant in gebreke blijft. Het idee is dat op voorhand aanvragers van een zonnepark een donatie moeten doen in het waarborgfonds.

Beide VVD-moties kregen van het college van B&W nog een aanvulling en een aanbeveling en zijn unaniem door de raad aangenomen. Uiteindelijk heeft de VVD-fractie na wikken wegen besloten voor het raadsvoorstel voor beide zonneparken te stemmen.

 

Project Snippergroen

Het eindrapport van het project Snippergroen is in de raad besproken. De VVD-fractie heeft hierover vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder Jonkman. Die gaf daarop aan dat de gemeente hier en daar tekort is geschoten in de uitleg aan de burger. In het vervolg zal de communicatie meer aandacht krijgen.

 

Aanpassing inkoop- en aanbestedingsbeleid

De raad heeft bij hamerslag in gestemd met een aanpassing van het inkoop en aanbestedingsbeleid. De gemeente benadert nu eerst bedrijven in de gemeente, in tweede instantie de OWO gemeenten en vervolgens bedrijven uit de regio.