Geen belasting op zonnepanelen in Opsterland

Wij roepen het College op om de zonnepanelen niet mee te rekenen in de WOZ-waarde van de Opsterlandse woningen.


SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Datum: 10-09-2018

Onderwerp: Geen belasting op zonnepanelen in Opsterland


Een artikel in de Telegraaf van 31 augustus jl. maakt melding van het feit dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bepaald dat zonnepanelen mogen worden meegerekend in de WOZ-waarde van een woning. De consequentie hiervan is dat duurzaamheidsinitiatieven van invloed zijn op de gemeentelijke belastingen en het eigenwoningforfait. 

Naar aanleiding van dit feit stelt de VVD Opsterland de volgende vragen: 

1. Is het college bekend met de betreffende uitspraak inzake het meerekenen van de waarde van zonnepanelen bij het bepalen van de WOZ-waarde van een woning?

2. Wordt momenteel in Opsterland genoemde WOZ-waardebepaling gehanteerd? 

3. Zo niet, bent u van plan om deze wijze van WOZ-waardebepaling in Opsterland door te voeren? 

4. Is het college met de VVD Opsterland van mening dat wanneer inwoners op deze wijze investeren in duurzaamheid en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeentelijke doelen en prioriteiten, het niet aan de orde is dat zij daarvoor extra belast worden via de lokale belastingen? 


Toelichting:

De gemeente Opsterland heeft duurzaamheid hoog op de agenda staan, in het nieuwe coalitie akkoord wordt zelfs als doel gesteld om per 2035 energieneutraal te zijn. 

De VVD Opsterland is van mening dat inwoners die daaraan bijdragen (bv door het aanschaffen van zonnepanelen of installeren van andere duurzame maatregelen) niet extra belast mogen worden via lokale belastingen. De VVD-fractie vindt dat het belasten van zonnepanelen demotiverend werkt. Wij roepen het College daarom op om de zonnepanelen niet mee te rekenen in de WOZ-waarde van de Opsterlandse woningen. 


Ondertekening en naam:

Namens de VVD Fractie,

Wanda Geertsma