Nieuws uit de VVD-fractie Juli 2018

Nieuws uit de VVD-fractie juli 2018

  • In de laatste raadsvergadering voor het zomerreces heeft de VVD-fractie wederom gevraagd aan de agendacommissie om de perikelen rond de Skans \MFA Gorredijk als bespreekstuk op de agenda te krijgen van de raad.
  • Bij de behandeling van de uitgangspunten Nota Ruimtelijke Kwaliteit (NRK) Hoofdstraat Beetsterzwaag heeft de VVD-fractie met het CDA succesvol een amendement ingediend om te voorkomen dat dit pilot-project van structureel geld zou worden voorzien. Uiteindelijk is met een kleine aanpassing van het amendement unaniem besloten dat de pilot 4 jaar kan rekenen op €12.000,- /jaar. Na twee jaar zal met een tussenevaluatie de raad worden geïnformeerd over de uitwerking.
  • De VVD-fractie is ingenomen met het feit dat na twee jaar er weer een goedkeurende verklaring van de accountant is over de Verantwoording 2017. Er zijn veel inspanningen verricht door de ambtelijke organisatie om de transitie van het Sociaal Domein te laten slagen en de controle daarop op een verantwoorde wijze te vast te stellen. Net als bij bijna alle gemeenten leidt de forse bezuiniging van het Rijk op de Jeugdzorg tot een groot tekort op de jaarrekening 2017, wij blijven dit volgen.
  • Bij de perspectief brief heeft de VVD-fractie aandacht gevraagd bij de voorbereidingen van de Begroting 2019 om duidelijk aan te geven wat de financiële consequenties zijn van doorrekening van het nieuwe Coalitieakkoord, grote geplande investeringen en het Sociaal Domein. Tevens verwacht de VVD-fractie een eerder toegezegd raadsvoorstel over het heropenen van tweerichtingen verkeer in de Hoofdstraat van Gorredijk, we hebben hier opnieuw aandacht voor gevraagd.
  • De VVD-fractieleden hebben zitting gekregen in de volgende raadscommissies. Wanda Geertsma in de werkgeverscommissie griffie Opsterland en Hielke de Vries in de Auditcommissie.
  • Het Coalitie Akkoord (CA) van Opsterlands Belang, PvdA en Christen Unie is unaniem door de raad vast gesteld. Het CA geeft ruimte voor een brede inbreng bij de diverse belangrijke onderwerpen die de komende vier jaar aan de orde zullen komen.
  • Vijf fracties, waaronder de VVD hebben aanvankelijk met een motie het college opgeroepen het toetsingskader vast te stellen waarop het maximale geluidsniveau van 45/65 dB in is opgenomen voor het gebied De Wissel/Talant in Beetsterzwaag. Omdat er enige onduidelijkheden bleven bestaan over wat wel en wat niet al wel geldt, zal er eerst nog schriftelijke vragen gesteld worden over deze slepende kwestie die voor de naaste omwonenden uiterst vervelend zijn.

De VVD-fractie wenst iedereen een goede zomervakantie toe.

Hielke de Vries

Wanda Geertsma