Nieuws uit de VVD-fractie, april 2018

Nieuws uit de VVD-fractie, april 2018

  • De VVD-fractie heeft kennis genomen van de rapportage van informateurs de heren Van Opzeeland en Postma, beide Opsterlands Belang, over de coalitievorming gemeente Opsterland. Het voorstel van de informateurs is om mw. Anne-Wil Lucas opdracht te geven om te onderzoeken of er een coalitie gevormd kan worden tussen Opsterlands Belang, Christen Unie en de PvdA. Opmerkelijk dat twee partijen, OB en PvdA die fors minder stemmers (670) hadden maar gered zijn door restzetels, nu trachten een coalitie te vormen. De stelling dat ‘’de kiezer bepaalt” lijkt door deze partijen overboord te zijn gegooid. De conclusie van de informateurs is gebaseerd op een gewogen aantal zetels per partij en wensen van wie met wie wil. Ondanks de toegezegde transparantie van het formatie-proces was deze manier van conclusie trekken niet bekend bij de 9 fracties.
  • De VVD-fractie heeft met een motie, gesteund door CDA en Groen Links, getracht de raad te overtuigen om het formatie proces over te laten doen door een onafhankelijke externe informateur. Een belangrijk argument was dat de VVD-fractie vond dat de conclusies van de informateurs gebaseerd zijn op onduidelijke en verkeerde uitgangspunten, door de kiezer niet serieus te nemen in Opsterland. De motie kreeg onvoldoende steun.
  • De VVD-fractie heeft ingestemd met het voorbereidingskrediet om Multi Functionele Accommodatie Tijnje te realiseren. De VVD-fractie had wel vragen over de positie en aandacht voor ouderen, verkeersveiligheid en bereikbaarheid MFA via de Breewei en hoe het onderhoud wordt geregeld. Ook is de energie neutrale status nog onduidelijk van het nieuwe MFA, omdat dit wellicht een forse investering met zich mee brengt. Bij het definitieve raadsbesluit zullen op al deze vragen een antwoord moeten komen om de afweging te kunnen maken op de financiële haalbaarheid van het nieuwe MFA-Tijnje. De VVD-fractie wil wel alvast haar waardering uitspreken voor de Krêft fan de Mienskip in Tijnje, hoe zij met de aanwezige kennis en kunde in het dorp, zo’n complex plan al zover hebben kunnen brengen!
  • De VVD-fractie van Opsterland is aanwezig geweest op een VVD-symposium over “Bereikbaarheid in het Noorden”. Het door de VVD-fractie al eens geopperde plan voor een Hoge Snelheid Spoorlijn krijgt steeds meer gehoor om het Noorden (Fryslân , Groningen en Drenthe) een snelle verbinding (30 a 40 minuten) te laten hebben met de Randstad. Er zou ook geen meer asfalt meer te hoeven worden aangelegd omdat de ontwikkeling van elektrische file rijden dat niet meer nodig maakt ondanks dat door de economische groei er meer verkeersbewegingen zijn.

Om de transitie van gas naar elektrische energie en de snelle ontwikkeling van zon en windenergie mogelijk te maken, zal er een forse netverzwaring moeten worden gerealiseerd. Nu reeds moet de levering van groene energie op het net worden gereduceerd omdat het huidige net overbelast dreigt te raken. Hier liggen nog grote uitdagingen voor het Rijk en gemeente, om de Klimaatdoelen te verwezenlijken.

De VVD-fractie Opsterland,

Fv. Hielke de Vries

Wanda Geertsma