Woningbouw Bakkeveen

De VVD Opsterland maakt zich zorgen over de woningbouw in Bakkeveen. Bakkeveen is door Opsterland van woondorp naar centrumdorp opgewaardeerd en volgens VVD raadslid Rinse Haisma (woonachtig in Bakkeveen) betekent dit dat er ook ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw moeten zijn.

“Daarvoor is op een aantal plekken een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Wij vinden dat Opsterland hiervan gebruik moet maken om nieuwe woningen voor gezinnen met modale inkomens mogelijk te maken.” Volgens Haisma is het kopen van een bouwkavel en het zelf ontwikkelen van een woning sinds 2002 niet meer mogelijk in Bakkeveen. “Er staan in het dorp nog maar zes woningen te koop. Het is logisch dat de prijs stijgt. Er is feitelijk geen aanbod voor starters en doorstromers. Reden voor de VVD om hierover schriftelijke vragen te stellen aan het College van B&W.

Ingediende schriftelijke vragen over de woningbouw in Bakkeveen:

Er bereiken ons steeds meer signalen en vragen van (potentiële) inwoners waarom er in Bakkeveen geen bouwkavels uitgegeven worden. Een bouwkavel kopen en het zelf ontwikkelen van een woning kan sinds 2002 niet meer (3 pastorie woningen aan de Foarwurkerswei). Laatste projectbouw is in 2001 geweest met De Singels (voormalig Van der Velde terrein). Uit een snel vergelijk van vraag en aanbod blijkt dat er in Bakkeveen maar een enkele woning te koop staat (op 7-2-2018 waren dit 6 woningen waarvan één onder bod en inmiddels verkocht). Het aanbod is zeer beperkt en deze door het gevoerde gemeentelijke beleid gecreëerde krapte uit zich in een opwaartse druk op de prijzen. De verkoopprijzen liggen aanmerkelijk hoger ten opzichte van de direct omliggende dorpen. Leuk voor een woningbezitter, voor een starter of doorstromer ligt dit wel anders, zeker wanneer je de woning ook wilt verduurzamen. Er is feitelijk geen aanbod voor deze groep terwijl het behoud van deze groep (met name de doorstromers / de jonge gezinnen) wel van groot belang is voor de vitaliteit van het dorp

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

  1. In het woonplan 2017-2021 staat onderschreven dat Bakkeveen vanwege haar toeristische functie en daarmee samenhangende voorzieningenniveau geschaard wordt onder de Centrumdorpen van Opsterland. Bakkeveen heeft op grond van het vigerende beleid daarmee ontwikkelingsmogelijkheden voor woningbouw en staat niet ‘op slot’. Onderschrijft het College deze conclusie dat in Bakkeveen ruimte is voor woningbouwontwikkeling?

 

  1. Bent u bereid om de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan Bakkeveen-Kom toe te passen, op deze gronden die reeds bij de gemeente in eigendom, om daarmee reguliere woningbouw mogelijk te maken in Bakkeveen en zo de druk van de markt te halen en het wonen in dit dorp o.a. ook weer bereikbaar te maken voor de gezinnen met modale inkomens?

 

  1. Zo ja, is het college bereid om binnen dit wijzigingsgebied ook (gedeeltelijk) particuliere kaveluitgifte te faciliteren zodat ook de zelfbouwer bediend wordt? 4. Afgelopen jaren (voor de crisis echt toesloeg) waren er grote plannen met het gebied aan de oostkant van Bakkeveen. Deze plannen zijn in 2010 teruggebracht naar een meer realistischer omvang passend bij de aard en schaal van Bakkeveen. De plannen bestonden uit het combineren van functies wonen, recreatie en natuurontwikkeling (pilot landelijk wonen). Is het college bereid om deze plannen te heroverwegen en het overleg met de toenmalige initiatiefnemers aan te gaan om, nu anno 2018 in het licht van ‘gasloos all-electric’ bouwen, de pilot nieuw leven in te blazen?

 

 

Rinse Haisma, VVD fractie