Nieuws van het VVD Campagneteam Opsterland februari 2018

  • Donderdag 15 februari heeft Wanda Geertsma (5) namens de VVD, uitgenodigd door de Vrouwen van Nu in Bakkeveen, mee gedaan aan een voorstelronde van vrouwelijke kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in Opsterland op 21 maart as. Wanda zette de toon wat betreft toekomstige woningbouw in Bakkeveen. Zij pleitte ervoor om snel met plannen te komen , omdat er vraag is naar woningen in de vrije sector. Dan komt er weer doorstroming zodat ook starters weer kansen krijgen om in Bakkeveen een betaalbare woning te vinden.
  • In Drachten hielden de VVD-afdelingen Zuid Oost Fryslan en de Walden een VVD-landbouwdebat ( 15-02). Er waren ongeveer 150 belangstellenden afgekomen om van VVD-Europarlementariër Jan Huitema, LTO-Noord voorzitter en veehouder Kees Hemminga, te horen hoe hun visie is op de toekomst van de boer die rekening moet houden drie hoofdthema’s, Klimaat, Maatschappelijk Draagvlak en Europees Landbouwbeleid. De grenzen van steeds maar meer groei lijken daardoor te zijn bereikt. Biodiversiteit, Dierwelzijn en Landschap worden door de consumenten hoog gewaardeerd bij de voedselkeuze. De boer zal dan ook steeds meer verbinding gaan zoeken met de burger. Tevens kan de boer leverancier worden van Groene Energie zoals zon- en windenergie , als onderdeel van zijn onderneming. Het  provinciaal en gemeentelijk-beleid zou mee helpen als kleine windmolens (max 15 meter) wel geplaatst kunnen worden bij boerderijen.
  • Zaterdag 17 februari heeft het VVD-campagneteam een ludieke actie gehouden in Gorredijk. De VVD heeft al vaker gepleit om de Hoofdstraat van Gorredijk weer tweerichtingenverkeer mogelijk te maken. Een auto getrokken door de leden van de VVD-campagneteam reed tegen de nu toegestane rijrichting in. Het effect was direct merkbaar dat tegemoet komende auto’s langzamer moesten rijden wat de veiligheid voor voetgangers en fietsers juist te goede kwam. De actie werd gesteund door leden van de WHI in Gorredijk die al jaren pleiten voor tweerichtingen verkeer in de Hoofdstraat. De VVD zal nog meer druk uitoefenen op wethouder Kooistra om te komen tot snellere besluitvorming in deze langdurige kwestie.
  • De VVD-fractie heeft in de raadsvergadering van 12 -02-’18 tegen een motie gestemd die aandrong bij de minister om te komen tot een generaal pardon voor 400 kinderen die hier al 5 jaar verblijven. Omdat de indieners van de motie weigerden om de motie aan te vullen , op verzoek van de VVD-fractie, met de zin “ Dat het in het vervolg asielaanvragen in Nederland , inclusief mogelijkheden van beroep, binnen twee jaar duidelijkheid moeten geven of men in aanmerking kan komen voor een tijdelijke of permanente verblijfsvergunning. Deze aanvulling op de motie ,kan voorkomen dat er steeds weer opnieuw kinderen het dupe worden van trage besluitvorming .