Nieuws uit de VVD fractie - 14-11-2017

  • Vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen ,had de VVD-fractie een aankondiging gedaan voor het indienen van een actuele motie wbt. MFA Skans/ BHS ,Trimbeets en Kortezwaag. Dit heeft tussentijds geleid tot informeel contact tussen de wethouder Postma en de VVD-fractie over de kwestie. Uiteindelijk heeft de VVD-fractie besloten de motie tijdens de raadsvergadering van maandag 13 november, niet in te dienen na duidelijke beantwoording van vragen aan de wethouder. Voor het einde van dit jaar zal de wethouder met een aantal locatie-scenario’s komen over het MFA Skans en BHS en Trimbeets. Tevens zal er een financiële onderbouwing bij komen waar ook de sportconcentratie op Kortezwaag in wordt mee genomen. Met de toezegging van de wethouder om verschillende scenario’s voor te leggen aan de raad , zodat er ook wat valt te kiezen, komt de wethouder te gemoed aan de wensen van de VVD-fractie.
  • De VVD-fractie heeft een motie mee ingediend als aanvulling op de Beleidsnotitie Cultuureducatie Opsterland. In de motie staat dat de Instrumentale Muzikale Vorming een prominente plaats behoudt bij de keuzevrijheid van scholen. Dat het financieringsmodel zo wordt aangepast dat er sprake kan onderlinge solidariteit. Dat onderzocht wordt dat scholen gebruik kunnen blijven maken van het huidige instrumentarium . Dat onderzocht wordt wat de aanpassingen van invloed zijn op de bekostiging van de cultuureducatie. (neveneffecten) En wat de financiële gevolgen zijn van de aanpassingen en dat voor te leggen aan de raad.
  • In eerste instantie heeft de VVD-fractie agendering aangevraagd en gekregen om de strubbelingen aangaande de natuurcompensatie van het Polderhaadkanaal (PHK) in de raad te bespreken. Tijdens een openbare oriënterende raadsvergadering bleek dat de verschillende partijen er niet uit kunnen komen om tot een vergelijk te komen. Zodoende dreigen er weer diverse rechtzaken over de natuurcompensatie van het PHK. Om niet het risico te lopen van een ongewisse uitslag met als gevolg sluiting van het PHK en daarmee een investering van 23 miljoen Euro verloren zou gaan, heeft de VVD-fractie middels een motie getracht het Provinciebestuur en het college van B&W op te roepen om met een ultieme poging met mediator , om alsnog tot een vergelijk te komen tussen de partijen. Helaas was hier geen meerderheid voor.
  • De VVD-fractie heeft vragen gesteld over strengere budgeteisen voor zorgboeren. De onrust bij zorgboeren gaat over de onduidelijkheid wbt de meetbaarheid van de zorgdoelen. Een andere terechte zorg is dat ook deze maatregel weer kan leiden tot meer papieren rompslomp en bureaucratie. Omdat deze zorgtaken door de centrumgemeente Leeuwarden voor de Friese gemeenten wordt geregeld zal de raad begin december over deze ontwikkeling worden geïnformeerd in de klankbordgroep Sociaal Domein.

Namens de VVD-fractie,

fv. Hielke de Vries