Nieuws uit de VVD fractie - 21-07-2017

  ·       Door de positieve cijfers op de Verantwoording 2016 bood de perspectiefbrief 2017 als tussenbalans enig ruimte voor extra uitgaven in dit lopende boekjaar. De VVD-fractie heeft gevraagd naar de urgentie van de voorgestelde extra uitgaven. Na jaren van bezuinigen is er enig achterstallig onderhoud te doen aan wegen. Structureel wordt er al extra geld uitgegeven aan bermonderhoud naar aanleiding van een motie van de VVD.

  ·       De VVD-fractie heeft ook al eerder aangedrongen op het vergroten van de spaarzin van de gemeente Opsterland. In de afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de gemeente om ook Opsterland door de crisis te halen. Nu echter er weer economische groei is en het Gemeentefonds-uitkering ook weer groeit , zal Opsterland ook zijn reserves weer flink moeten laten groeien om bij een volgende crisis voldoende middelen te hebben om aan al verplichtingen ( uitkeringen ,zorg etc) te kunnen voldoen.

  ·       De VVD-fractie is het ook eens met extra incidentele cultuur-uitgaven voor projecten en promotie van activiteiten in de gemeente Opsterland  in het kader van LF Culturele Hoofdstad 2018. In de gemeente zijn mensen zeer actief bezig om met diverse cultuur uitingen, binnen het thema “Iepen Mienskip”, mee te doen aan dit Europese project. Voor de sectoren Cultuur en Recreatie en Toerisme een welkome boost.

  ·       Gemeente Opsterland is wettelijk verplicht om mee te doen aan de Centrumregeling samenwerking Sociaal Domein. Voor complexe zorg is veel kennis nodig en is ook bijzonder kostbaar. Met de samenwerking is voldoende kennis gewaarborgd en worden de kosten gezamenlijk gedragen. De VVD-fractie heeft vragen gesteld over de controleerbaarheid . Dat een Rekenkamer-commissie  de doelmatigheid en rechtmatigheid van de gelden  in opdracht van de raad kan toetsen.

  ·       Het dorpsproject Dùnsân in Bakkeveen is zaterdag 15 juli jl. feestelijk geopend. Jarenlang was dit herinrichtingsproject van sport en recreatie een onderdeel van plannenmakerij in dit gebied. Mede-initiatiefnemer en VVD-fractielid Rinse Haisma is dan ook bijzonder tevreden over het uiteindelijke resultaat voor Bakkeveen.

  ·       Vanaf 17 juli tot 4 september is er een zomerreces voor de Raad van Opsterland.

   

  Namens de VVD-fractie wensen wij iedereen een goede zomer toe

   

  fv. Hielke de Vries