Nieuws uit de VVD fractie - 03-07-2017

Naar aanleiding van het agendapunt ; ‘Verantwoording 2016’, wil de VVD-fractie de volgende opmerkingen maken naar aanleiding van gestelde vragen.


  • De VVD-fractie heeft kennis genomen van de resultaten om het Sociaal Domein weer onder de onzekerheids-grens te krijgen van 3%  zoals door de raad is vastgesteld. Op dit terrein is grote vooruitgang geboekt. De VVD heeft de ambtelijke organisatie daar ook over gecomplimenteerd.
  • Op het gebied van de aanleg van glasvezel in het buitengebied komt het college binnenkort met een stand van zaken, waar de VVD om heeft gevraagd. Komt de provinciale aanpak ,aanleg glasvezel , er niet op korte termijn , dan wil de VVD dat de gemeente Opsterland zelf met plan van aanpak komt.
  • De aanleg van extra pleinverlichting in Centrum Oost Gorredijk wacht op uitvoering , in ieder geval voor de herfst , aldus de reactie van wethouder Kooistra op vragen van de VVD.
  • De wens van de middenstand  van Gorredijk om het verkeer in de Hoofdstraat weer twee richtingen uit te laten rijden, zal door de WHI duidelijk gemaakt moeten worden aan het college zodat ook eens daad bij het woord kan worden gevoegd.

De laatste weken was er veel onduidelijkheid over de uitvoerbaarheid van twee raadsvoorstellen ( 2015 en 2016) over realisatie van een nieuw MFA bij de BHS en toekomstige investeringen in  de BHS zelf. In een motie gesteund door 18 stemmen voor (waaronder de VVD) en twee tegen , krijgt het college tot 1 september as. de tijd om met alle stakeholders ( BHS, De Skans, Comprix en de Gemeente) aan te tonen dat de plannen financieel uitvoerbaar . Daarbij moet ook overeenstemming zijn met de BHS over de toekomst van de BHS en het daarbij horende ver(nieuw)bouw plannen voor de komende 10 jaar. Dat geldt ook voor de jaarlijkse exploitatie bij alle investeringen.

De VVD-fractie heeft veel inspanningen gedaan om alle partijen bij elkaar te krijgen  om een breed draagvlak voor de motie te krijgen. 

Mochten alle stakeholders er niet uitkomen op 1 september as. om de twee raadsvoorstellen uit te voeren, dan zal de raad zelf met een nieuw raadsvoorstel komen om in ieder geval een nieuwe basisschool en concentratie van sport op Kortezwaag te realiseren. In dat geval zal de huidige Skans (ex sportzaal) op de huidige lokatie blijven.( is tevens een wens van vele Gerdyksters)  De noodzakelijke investeringen bij de BHS zullen in die situatie separaat moeten worden gerealiseerd.


Namens de VVD-fractie,

Fv. Hielke de Vries