Nieuws uit de VVD fractie april 2017

Nieuws uit de VVD fractie      april 2017

 

* De VVD heeft aandacht gevraagd bij het college , voor de plannen voor verlegging en verruiming van beroepsvaarwegen naar Heerenveen en Drachten. Als gemeente Opsterland is dat direct en indirect van groot belang voor de werkgelegenheid.

* Bij de evaluatie van de gemeentelijk milieubeleidsplan heeft de VVD gewezen op het belang van de distelverordening. Bij vroegtijdig maaien/kleppelen   van bermen met veel distels, voorkomt men overwoekering van distels en overlast voor boeren.

* Bij behandeling van de ‘Startnotitie Begroting 2018’ heeft de VVD gezegd dat de begroting ’18 sluitend moet zonder grepen uit de reserves. De Nederlandse economie geeft positieve cijfers te zien en dus moet Opsterland ook haar geslonken reserves weer mee laten groeien om in tijden dat het weer slechter gaat met de economie en de grotere risico’s bij sociaal domein,   eventueel gebruik te kunnen maken van de reserves.

* De VVD heeft ingestemd met een motie om het gebruik van ‘medicinale  teelt en gebruik van canabis’  , te legaliseren.  Het betreft teelt van zeer beperkte omvang en voor eigen gebruik en zal onder de strikte voorwaarden moeten worden ingevoerd.  De motie zal naar alle fracties  van de Tweede Kamer en de informateur mevr. Schippers, worden gestuurd.

 

De VVD-fractie