Nieuws uit de VVD-fractie 20-09-2016

·      Voor het eind van dit jaar zal Nikita Brameijer haar raadswerk in de VVD-fractie,  beëindigen . Wegens de snelle uitbreiding van haar adviesbureau  en het feit dat haar meeste opdrachten in de Randstad  liggen , heeft Nikita tot het besluit gebracht om te stoppen omdat werk en raadslidmaatschap niet meer te combineren blijken te zijn. Zij is het zevende raadslid in de Opsterlandse raad die voortijdig  af moet haken om die reden.

·      De vacature in de raad zal tzt worden ingevuld door VVD-steunfractielid  Rinse Haisma.( Bakkeveen)

·      In een extra raadsvergadering op 12 september heeft de VVD-fractie voor een proefboring in Nij Beets gestemd. Voorwaarde daarbij was dat het college en Vermillion op zoek gaan naar een andere locatie waarbij landschappelijke inpassing , milieu, draagvlak  bij omwonenden en omgekeerde bewijslast  bij eventuele schade , belangrijke criteria moeten zijn. Omdat groene energie zoals wind- en zonne-energie , bij lange nog niet voldoende zijn en andere alternatieve bronnen (kernfusie)  nog  niet exploitabel , zullen we nog gebruik moeten maken van fossiele brandstoffen.               

( Inmiddels heeft het college besloten om conform een motie van de meerderheid van de raad om TEGEN proefboringen in de gemeente Opsterland, te zijn. )

·      In de rapportage over de voortgang van enkele grote projecten heeft de VVD-fractie aangedrongen op een betere communicatie van gemeente met omliggende winkeliers in Centrum –Oost te Gorredijk. De wethouder heeft  toegezegd met de betrokkenden om de tafel te gaan zitten .

·      De VVD-fractie maakt zich zorgen over de financiële haalbaarheid van het nieuw te bouwen MFA in Gorredijk. Bij de behandeling van de begroting 2017 zal structureel bijna twee miljoen Euro moeten worden bezuinigd. Dit zal voor vele inwoners betekenen dat  gemeentelijke voorzieningen  onder druk komen of verdwijnen . Wordt vervolgd bij de raadsbehandeling van de begroting 2017 op 9 november as.

·      De raad van Opsterland heeft dit voorjaar besloten om de inwoners van Opsterland , digitaal (een wens van de VVD) , mee te laten denken waarop  kan worden bezuinigd. U kunt dit vinden op de homepage van de gemeente Opsterland, zie: Waarop zou u bezuinigen? www.begrotingswijzer.nl/Opsterland