Nieuws uit de VVD-fractie 8 juni ‘16

·      De raadsvergadering van 6 juni is raadsbreed akkoord gegaan met de beheersverordening Langezwaag-Kom. Deze verordening  vult de tussenliggende periode op tussen het oude en het nieuwe bestemmingsplan Langezwaag-Kom, waar de voorbereidingen al voor zijn begonnen.

·      Bij het aantreden van de nieuwe Rekenkamercommissie zou bij het uitkomen van een onderzoekrapport , het eerst aan de raad worden aangeboden alvorens het college van B&W er op gaat reageren. Dat leek ook de VVD een juiste gang van zaken. De RKC is een eerste verantwoordelijkheid van de raad. Uiteindelijk heeft echter een krappe meerderheid van de raad besloten dat voor het onderzoekrapport aan te bieden aan de raad, er een reactie van het college van B&W in moet zijn opgenomen.

·      Over het onderzoekrapport “Sturing” nav. de aanbevelingen van de cie. Luc Hermans, heeft het college de aanbevelingen over genomen. Iedereen is het er over eens dat de aanbevelingen van grote waarde zijn geweest, vooral bij grote en langdurige projecten , en de raad voortdurend op de hoogte dient te worden gesteld van de laatste vorderingen en de financiële positie van het betreffende project.