Nieuws uit de VVD-fractie 10-05-‘16

Mooi Loevestein, Gorredijk Bedrijventerreinen, Afvalplastic.

·      Het belangrijkste agenda punt op raadsvergadering van 9 mei jl. was het voorstel : Verklaring geen bedenkingen af te geven voor een omgevingsvergunning voor het woningbouwproject “ Mooi Loevestein”. Daar was ook een raads brede steun voor, echter voor de 6 geplande uitritten op straat De Fontein heeft de VVD-fractie met OB een motie ingediend. Daarin wordt gesteld dat er een gewijzigd plan moet komen waar de geplande 6 uitritten op de Fontein niet meer voorkomen. De motie werd met een meerderheid van de raad , gesteund. De VVD vindt dat er zo recht wordt gedaan aan het beeldkwaliteitsplan dat als onderdeel van het huidige bestemmingsplan  de Fontein, nog steeds geldt. Recht is recht voor de bewoners aan de Fontein.

·      De VVD heeft ingestemd met de vaststelling van het bestemmingsplan “Gorredijk Bedrijventerreinen”. Binnen de kaders  van de wet heeft de VVD-fractie gepleit voor maximale maatwerk. Dat kan voor ondernemers ruimte bieden om te ondernemen.

·      Raads breed was er steun voor een motie van Opsterlanders om een ontmoedigend beleid te voeren in de gemeente Opsterland, bij het uitdelen en oplaten van ballonnen. Wereldwijd schijnen er  problemen te ontstaan met afvalplastic op het vaste land en zeeën. De VVD heeft nog gewezen op milieuvriendelijk afbreekbare alternatieven.